ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
  โครงการการนับจดสถานประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ. 2539
(สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540) ทั่วราชอาณาจักร
 
 


แนวคิดและคำนิยาม

1. สถานประกอบการ
หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคลก็ตาม

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ . ศ . 2540 ได้จัดจำแนกสถานประกอบการตามการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น 10 หมวด ดังต่อไปนี้
   หมวด 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้และการประมง
   หมวด 2. การทำเหมืองแร่และเมืองหิน
   หมวด 3. การผลิต
   หมวด 4. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
   หมวด 5. การก่อสร้าง
   หมวด 6. การขายส่ง การขายปลีก ภัตตาคารและโรงแรม
   หมวด 7. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
   หมวด 8. บริการการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
   หมวด 9. บริการชุมชุน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล
   หมวด 10. กิจกรรมซึ่งมิอาจระบุประเภทได้

หมวด 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้และการประมง อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ การเพาะปลูกพืชไร่ องุ่น และไม้ต้น การเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อขาย การเพาะชำต้นไม้ การฟักสัตว์ปี การทำฟาร์มจระเข้ การเพาะปลูกหน่อต้นไม้ การเพาะปลูกไม้ดอก และการเพาะพันธุ์เมล็ดพืช บริการทางการเกษตร บริการสัตวบาล บริการพืชสวน การเพาะชำไม้ป่า การสงวนป่า การเก็บของป่า การเผาถ่านในป่า การทำประมง การเก็บสาหร่ายทะเล การทำบ่อเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงหอยนางรมและหอยมุก การเพาะเลี้ยง การงมหอยทะเล ไข่มุก และหอยนางรม ฯลฯ

หมวด 2. การทำเหมืองแร่และเมืองหิน อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมหลัก เกี่ยวกับการขุดแร่ และการแต่งแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ถ่านลิกไนต์ แร่และหิน น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ที่อยู่ใต้ดินและพื้นผิวดิน เหมืองหิน บ่อน้ำมัน กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแต่งแร่และวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ดีขึ้น เช่น การย่อย การร่อน การล้าง การทำความสะอาด การคัดขนาด การบด การถลุง การทำให้เป็นก้อนหรือเป็นเม็ด การแยกของเหลวออกจากกาก ฯลฯ

หมวด 3. การผลิต อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำด้วยเครื่องจักรหรือมือ หรือทำในโรงงาน โรงซ่อม หรือเคหสถาน หรือผลิตภัณฑ์นั้นขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนับว่าเป็นการผลิตด้วย

หมวด 4. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ การผลิต การส่ง และการจ่ายพลังไฟฟ้าเพื่อขาย การผลิตและการจำหน่ายก๊าซ การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจำหน่ายน้ำ

หมวด 5. การก่อสร้าง การก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานต่อเติม งานดัดแปลง และงานซ่อม อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างเฉพาะงาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมและการรื้อทำลาย อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน ทางระบายสิ่งโสโครก ท่อน้ำสายใหญ่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สะพานเทียบเรือ ท่าอากาศยาน บริเวณจอดรถ เขื่อน โครงการชลประทาน บ่อน้ำ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ สายโทรศัพท์ สายโทรเลข เสาส่งวิทยุ การตอกเข็ม การเจาะบ่อน้ำมันดิบและบ่อก๊าซธรรมชาติ งานก่ออิฐ งานวางท่อ งานทาสีและตกแต่ง งานไฟฟ้า งานช่างไม้ การปูกระเบี้อง การก่อตั้งโครงเหล็ก เป็นต้น

หมวด 6. การขายส่ง การขายปลีก ภัตตาคารและโรงแรม อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง เช่น พ่อค้าขายส่ง ผู้สั่งสินค้าเข้า ผู้ส่งสินค้าออก นายหน้าซื้อขายสินค้า การขายปลีกสินค้าให้แก่ประชาชน การขายอาหารที่เตรียมไว้พร้อมสำหรับบริโภคได้ทันที เช่น ภัตตาคาร และสถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม การอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก เช่น โรงแรม หอพัก และสถานที่พักอาศัย อื่น ๆ

หมวด 7. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ และ การขนส่งทางอากาศ สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า การคมนาคม เช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์และโทรเลข บริการเสริมการขนส่ง และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งประเภทต่าง ๆ

หมวด 8. บริการการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ อุตสาหกรรมในหมวดนี้ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และสถานการเงินอื่น สถานประกอบการที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทประกันภัย การให้เช่าและการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ สถานประกอบการที่ให้บริการด้านธุรกิจ เช่น บริการทางกฏหมาย บริการการบัญชีและการทำบัญชี บริการการบันทึกข้อมูล บริการทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรม บริการโฆษณา สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์