กรอกข้อความ คลิกที่นี
  ที่ นร1006/ว19 (มาตรฐานกำหนดกำแหน่ง)  
 

ข้าฯผู้น้อย
24 ธค. 51
20:14:26
เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำ รงตำ แหน่งในครั้งแรก........ของแต่ละบุคคล .....ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทตำแหน่งที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551..... ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ............ก.พ. จึงอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ดังนี้
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
3.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับ
ต่างๆ ได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4
(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำ รงตำ แหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี


. ตำแหน่งประเภททั่วไป
4.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำ รงตำ แหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำ รงตำ แหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
(2) ผู้ดำ รงตำ แหน่งไม่ต่ำ กว่าระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
4.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำ รงตำ แหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำ รงตำ แหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
(2) ผู้ดำ รงตำ แหน่งไม่ต่ำ กว่าระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ผู้หลักผู้ใหญ่มีความเห็นอย่างไรคัรับ
 

  Post ที่ 1  
 

จริงด้วย
24 ธค. 51
อย่งนี้ จบห. 6 ทั้หมดต้องเข้า ทั่วไปอาวุโส ส่วน 7ว .ทั้งหมด และ 6 ว. ที่เกิน 3 ปี ต้องเข้า วิชาการชำนาญการพิเศษ

ถูกต้องหรือเปล่า การเจ้าหน้าที่
 

  Post ที่ 2  
 

ว.
24 ธค. 51
อย่งนี้ 7 ว. ที่เกิน 2 ปี ก็อยู่ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ซิ
 

  Post ที่ 3  
 

สานเสวะ
24 ธค. 51
ตาม ว 19 สำนักงาน กพ.เขาต้องการให้ผู้ที่จ่อจะได้รับการแต่งตั้งไม่
เสียสิทธิ์ เพราะว่า เมื่อ กฏหมายลูก หรือ กฏ กพ.ออกมา พวกที่จ่อ
คิวและยังไม่ได้แต่งตั้งจะเสียสิทธิ์ โดยกฏหมายใหม่จะเริ่มนับเวลาใหม่
ในส่วนนี้ พบว่า หัวหน้าฝ่าย ป. ระดับ 6 หลายๆ คนเสียสิทธิ์แน่...กพ.
จึงได้ออก ว 19 มาเพื่อย้ำให้กรมที่ยังไม่ได้เลื่อนและปรับให้ครบตาม
โครงสร้าง กรอบอัตราที่ กพ.ได้กำหนดไว้ ตาม ว.34 ลว 29 ตค.47
เพื่อความเป็นธรรม

และกรมบางกรมก็ไม่มีการแต่งตั้งให้ครบตามกรอบเพราะอ้างว่าติดขัดที่งบ
ประมาณ แต่ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทั้งๆที่กรอบยังแต่งตั้งไม่ครบ
ทำไม.. จะไปขอเพิ่มให้กับระดับอำนวยการ(หัวหน้าส่วน)ให้เป็นระดับ 9 ก็
ไม่ทราบ โดยใช้เม็ดเงินของกรอบระดับ ผู้ช่วย/หัวหน้าฝ่าย

เขาเรียกว่า ฐานยังไม่แน่น ยังไม่เต็ม ยังจะไปเพิ่มหัวให้โต แล้วต้นจะ
รับได้อย่างไร ระดับต้นไม่บำรุง ไปบำรุงเฉพาะยอด มันก็ไม่สวยงาม..

ในการประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ของกพ. เมื่อเดือน พย.ที่ผ่านมา
กพ.ได้รับเต็มๆ จากคำถามในเรื่องนี้ จึงย้ำไปยังกรม ที่ยังกั๊กๆๆ ไม่ให้
โอกาสระดับล่างๆ ทั้งๆที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาส กพ.เขาก็งง
เหมือนกันว่า การเจ้าหน้าที่ ส่วนมากเขาจะส่งเสริมให้ข้าราชการในกรม
ตนเองได้รับโอกาส และรีบดำเนินการ หาช่องทางที่จะทำให้ข้าราชการ
ในสังกัด ได้โอกาสก้าวหน้าในสายงาน... การเจ้าหน้าที่ของกรม
บางกรม ก็ทำงานเชิงรับ ไม่รุก ทำงานผิดๆ พลาดๆ ไม่ให้ประโยชน์
ทั้งๆที่มีโอกาส มีช่องทาง กลัวข้าราชการในหน่วยงานได้ก้าวหน้าหรือ
อย่างไร ไม่ทราบได้...และก็ไม่รับรู้ ไม่รับทราบ ไม่ดำเนินการ...

สำหรับ แท่ง k ตามที่ กพ.กำหนด และยืดหยุ่นให้ ในสายงานที่ทำ
งานวิชาการ เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการทำงานในสาย
วิชาการทั้งหมด กพ.เขาก็ให้โอกาสผู้ที่บรรจุครั้งแรก เป็นระดับ 1หรือ 2 และศึกษาต่อเพิ่มเติมทีหลัง ได้วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เขาให้โอกาส
ปรับ k ได้ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ผ่านร้อนผ่านหนาว เพื่อเตรียม
การเข้าสู่ระบบการคัดสรร(ตาม มาตรา 131)

แต่ กรมบางกรม ก็ไม่ดำเนินการ มีการเหมาเข่งรวมกรุ๊ป พูดง่ายว่า
จับยัด ไม่ได้มองในเนื้องานและคุณวุฒิ

นี่ก็ทำให้ กพ.อึดอัดใจ เพราะ หากผู้ที่เขามีสิทธิ์เขาใช้สิทธิ์ส่งไปถึง
กพค.(คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม)พิจารณาแล้ว ผู้บริหารกรม
นั้นๆ ก็คงจะลำบาก

สำหรับผู้ที่ ดำรงตำแหน่ง 6ว และ 7ว ใน ว.19 เกี่ยวข้องกับ ว.10 ในเรื่องของการส่งผลงาน ไม่ได้เป็นผู้ที่จ่อเหมือน สาย O ทั่วไป แต่
ผู้ที่จ่อและกำลังส่งผลงาน และ กรมกำหนดกรอบไว้ ก็สามารถเลื่อนได้
ตาม ว.19


ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร 02 2810977 หรือ 02 2813333 ต่อ สำนักตรวจสอบและประเมิน
ผลกำลังคน
 

  Post ที่ 4  
 

รายละเอียด
25 ธค. 51
ไม่ว่าใครจะอยู่แท่งไหน ถ้าเข้าข่าย แต่ไม่รู้ว่าทำไมเราไม่ได้ข้อมูลจากส่วนกลางเลย ซึ่งจากการสอบถามจาก ก.พ. (สำนักตรวจสอบประเมินผลกำลังคน โทร. 0 2282 7316) บอกว่าองค์กรสามารถจัดเข้าได้เลย (ไม่เกี่ยวกับเงิน อย่างที่ส่วนกลางมักกล่าวอ้างว่าไม่มี แต่ทำไมจะทำให้ระดับผู้บริหารเป็น 9 กลับมี ซึ่งต้องใช้เงินมากกว่าเสียอีก ในขณะที่ระดับหัวหน้าฝ่ายทั้ง ฝ่ายยังมีอีกหลายคนที่ก่อนเข้าแท่งยังเป็น 6 อยู่เลย) เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000383.pdf
 

  Post ที่ 5  
 

งมโข่ง
25 ธค. 51
เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่เบอร์โทรของคุณ รายละเอียดไม่น่าจะใช่ ที่ถูกต้อของคุณ สานเสวะ 0 2281 0977 ถ้าเป็นอย่านั้นพวกเราที่อยู่ระดับ 5 มาหลายปี และไม่มีโอกาส ถ้าเป็นอย่าง ว19 ก็ค่อยมีกำลังใจทำงานเพิ่มขึ้นอีกโขเลย เอาช่วยกันออกความเห็นให้เว็บบอร์ดล่มไปเลยพี่น้อง
 

  Post ที่ 6  
 

no""yy
25 ธค. 51
การเจ้าหน้าที่ อย่าหมกเม็ด ลองทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กพ.
กำหนด หน่อยซิ...มันจะเป็นอย่างไร การละเว้น และการปฏิบัติ 2
มาตรฐาน มันไม่น่าภาคภูมิใจเลยนะ.
 

  Post ที่ 7  
 

สะมะ
25 ธค. 51
ที่ นร 1006/ว 19 สำนักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551
เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชาการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 48 บัญญัติให้ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน และในมาตรฐากำหนดตำแหน่งได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทนั้น หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ. เทียบได้ในระดับต่ำลงไปมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้ข้าราชการพลเรือสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ครบตามที่กำหนดไว้
บัดนี้ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จและประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทตำแหน่งที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ดังนี้
1. ตำแหน่งประเภทบริหาร
1.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 10 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สำหรับตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า
(3) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สำหรับตำแหน่งผู้ตรวจราชาการกระทรวง

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
2.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต้อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
3.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับ
ต่าง ๆ ได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4
(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์
ระดับต่าง ๆ
(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับ
ชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับชำนาญการิเศษ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี


(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับทรงคุณวุฒิ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.3 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์
ระดับต่างๆ
(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในทันตแพทย์
ระดับชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในทันตแพทย์
ระดับชำนาญการพิเศษ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในทันตแพทย์
ระดับชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในทันตแพทย์
ระดับทรงคุณวุฒิ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.4 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้คำรงตำแหน่งในสายงานนักการทูต
ระดับต่างๆ
(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนักการทูต
ระดับชำนาญการ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่การทูต 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนักการทูต
ระดับชำนาญการพิเศษ ได้
ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี หรือ
ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่การทูต 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ตำแหน่งประเภททั่วไป
4.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญการ ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย กว่า
2 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
4.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย กว่า
2 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี


4.3 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ ได้
(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย กว่า
1 ปี หรือ
(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


( นายปรีชา วัชราภัย )
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร 0 2282 7316


 

  Post ที่ 8  
 

ขรก.
25 ธค. 51
กราบเรียน ท่านเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

ได้โปรดพิจารณาการเจ้าหน้าที่ด้วยว่า ดำเนินการเป็นไปตาม กพ.หรือไม่
 

  Post ที่ 9  
 

som
25 ธค. 51
คงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว คำสั่งเห็นออกมาแล้ว ก็เป็นอย่างที่หลาย ๆ คนคาดไว้
 

  Post ที่ 10  
 

จบ
25 ธค. 51
คำสั่งออกแล้ว โยนเช้าไปทั้งกระบิ ไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติม
 

  Post ที่ 11  
 

nso
25 ธค. 51
อยากเห็นคำสั่ง แต่ก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆ

สงสารระดับ5
 

  Post ที่ 12  
 

ขาดการพิจารณา
25 ธค. 51
คำสั่งที่ออกมา ไม่ทราบว่ารีบร้อนมากหรืออย่างไร ขาดการตรวจสอบ
หรือเปล่า.. หรือว่ามีเจตนาสอดใส้ งงมากที่แต่ละคนอยู่ซีเดียวกัน พอ
เข้าแท่งอยู่คนละแท่ง

ยกตัวอย่าง ลำดับที่ 607ตำแหน่งเลขที่ 610 จะให้เขาไปอยู่แท่งใดก็กำหนดซักอย่างไปเลย ทำไมต้องหรือ ( ชำนาญงาน หรือ ปฏิบัติงาน) ตกลงมันคืออะไร

ที่สำคัญ ลำดับที่ 741 ตำแหน่งเลขที่ 744 เป็นระดับ 6 (จบห.สถิติ 6)
แต่ทำไมปรับเป็นอาวุโสได้ แต่คนอื่นๆ ทำไมไม่ได้ ใช้หลักเกณฑ์
และมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า

และยังมีอีกนะ....แล้วจะมีการแก้ไขคำสั่งอีกสักกี่ครั้ง ครับท่านผู้ชม...
 

  Post ที่ 13  
 

ตรวจสอบกันบ้าง
25 ธค. 51
ระเบียบวิธีปฏิบัติก็มี แต่ดูแล้วแนบท้ายที่ออกมาดูแล้วผิดบ้างถูกบ้างมันอะไรกันแน่ เรียนท่านผู้ใหญ่ช่วยดูและพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้ที่ทำเรื่องนี้ด้วย คนส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วมันน่าเวทนามากๆๆ
 

  Post ที่ 14  
 

จะทำอย่างไร
25 ธค. 51
กับคำสั่งที่ให้เซ็นรับกับตำแหน่งใหม่เซ็นหรือไม่เซ็น หรือว่าให้เป็นอารยะขัดขืน
 

  Post ที่ 15  
 

คนทำงาน
26 ธค. 51
ไม่ทราบว่าการปรับตำแหน่งเข้าแท่งยึดมาตรฐานจากอะไรแน่ จ าก ว.19ที่ กพ.กำหนดหรือการเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดเอง ตามความเป็นจริงต้อง
กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ กพ. ถึงจะถูกนะ หากยังเข้าข้างพวกเดียวกัน
อยู่อย่างนี้ สำนักงานฯจะพัฒนาบุคคลากรได้อย่างไร คนที่ทำงานคงหมด
กำลังใจ ฝากท่านคิดเสียใหม่นะ
 

  Post ที่ 16  
 

ข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
26 ธค. 51
เรียน ทุกท่านที่มีส่วนได้เสีย (จนท.สถิติ5 และ จบห.สถิติ6 )

ยังไม่หมดหวังหรอกนะ.. ขณะนี้มีพี่ๆของพวกเราที่จะเป็นตัวแทนดำเนินการ
โดยขอความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่อยู่ และกำลังแก้ไขในความไม่ชอบมา
พากล ของ การเจ้าหน้าที่ งานนี้ หาก สสช.ยังเพิกเฉย พวกเราที่รวมตัวกัน
อยู่แล้ว พร้อมที่จะเดินทางเข้า กทม.เพื่อยื่นหนังสือต่อ เลขาธิการสถิติแห่ง
ชาติ / ยื่นคำคัดค้านคำสั่งต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กพ.
และ ต่อรัฐบาล

งานนี้ไม่มีล้ม เพราะมันเป็นการกำหนดชีวิตและอนาคตของพวกเราทุกคน
จะมาให้ แค่การเจ้าหน้าที่มาชี้ตายให้พวกเราได้อย่างไร... ต้องสู้กันด้วย
หลักความยุติธรรม ตามหลักของกฏหมาย

ขอให้พวกเราที่ได้ติดต่อกันไว้ บอกกล่าวไปยังพี่น้องทุกๆ คนให้เตรียมตัวไว้ เป่านกหวีดเมื่อไร เราพร้อมเดินทางเข้า กทม.ทันที...

แต่ตอนนี้ ให้พี่ใหญ่เราประสานกับทางผู้ใหญ่ สสช. ก่อน และทราบว่าท่าน
ได้รับขอเสนอไว้ทั้งหมดแล้ว คาดว่าไม่นานคงจะได้คำตอบ

พวกเรา สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โว้ย..
 

  Post ที่ 17  
 

mmm
27 ธค. 51
ดำเนินการอะไร จับยัด ง่ายกว่า ซี 6 7 ฝ่ายป. ก็ทั่วไป อาวุโส ง่ายดีป่ะ
 

  Post ที่ 18  
 

pp
28 ธค. 51
อ่านแล้ว ปลง ไม่เคารพในกติกาไปอยู่ที่หน่วยงานไหนที่เขาอยากได้ หรืออยากจะเป็นอะไรเชิญเลยครับ
 

  Post ที่ 19  
 

qq
29 ธค. 51
คุณ pp กติกาของคุณ คือการยึดอะไร ยึดความรู้สึก หรือยึดระเบียบ กฏหมาย หากเป็นอย่างแรก คุณก็คือพวกมากลากไป ถ้าอย่างหลัง คือคนที่มีคุณธรรม ไม่รู้อย่าแหลม
 

  Post ที่ 20  
 

www
29 ธค. 51
ถึงคุณ pp กรณี คำสั่งที่ออกมา ตำแหน่งเดียวกัน คุณสมบัติเหมือน
กัน แต่จัดไว้คนละแท่ง ก็ไม่มีการทักท้วงอย่างงั้นหรือ จะทำจะเอาคุณ
ไปไว้อย่างไร และสิทธิของคุณมี แต่คุณไม่มีสิทธิ คุณก็ยอม อย่าง
นั้น หรือ ไม่จริงมั้ง

ก็คุณได้ตำแหน่งที่ถูกต้องและถูกใจคุณก็พูดได้ ซิ..

การเปลี่ยนแปลงระบบตาม พรบ.ใหม่ครั้งนี้ ทุกกรม ต้องยกเครื่องใหม่
หมด และเปลี่ยนขนานใหญ่ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากว่า33ปี พอมี
การเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการชี้แจง จะต้องมีการทำความเข้าใจกับข้า
ราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกๆกรมเขาก็ทำความเข้าใจในหนังสือเวียนต่างๆ
ของ กพ.และทุกกรม เขาจะผลักดันให้ข้าราชการในหน่วยงานมีความ
ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดและข้อยกเว้นที่ กพ.ได้เปิด
โอกาสให้อำนาจของ อกพ.กรม จัดสรร แต่บางอย่างที่เป็นการลดและ
ลิดรอนสิทธิของข้าราชการ กพ.เขาก็ยังให้โอกาสปรับแก้ไขได้

เช่น บุคคลที่มีคุณสมบัติและจ่อจะขึ้นสู่ตำแหน่งมีเวลาครองตำแหน่งมาเกิน
ที่ กพ.กำหนดแล้วและเงินเดือนเกิน mp (กึ่งกลางระดับ) แต่พอจัดเข้า
แท่ง ตัดไปให้เหลือ 0 เริ่มนับใหม่ ต้องครองอีก 6 ปี
กับบุคคลที่ มีวาสนาดี คุณสมบัติเหมือนกัน แต่ได้รับการแต่งตั้งไป
ก่อน แล้วเขาไม่ต้องมานับ 1 ใหม่ คุณว่ามันเป็นธรรม ไหม๊ละ

และไอ้ที่คุณพูดมันทุเรศมากไล่ให้ไปอยู่หน่วยงานอื่น ความคิดของคุณมัน
เป็นคนที่ไม่รักองค์กร สสช. คนที่รักองค์กร เขาต้องพูดและทำในสิ่งที่ถูก
ต้อง มีอะไรจะต้องทำความเข้าใจกัน พูดจากัน ทักท้วงกันได้ ในเมื่อ
คุณยังนิยมความผิดพลาด ความไม่เป็นธรรมกับเพื่อนๆ ความคิดของคุณ
ยังงมโข่ง ไม่สร้างสรร

มีคำถามถึงคุณแล้วละ ว่า ... คุณนั่นแหละคือเหลือบของ สสช. ค่อนข้าง
จะชัด รู้ตัวเองด้วย...
 

  Post ที่ 21  
 

เห็นดีด้วย
29 ธค. 51
ผมมีความคิดเห็นเหมือนพวกพี่ใหญ่นะ ถึงแม้ตำแหน่งของผมจะไม่ผิดแต่ต้องช่วยดูและต้องเป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยสถิติแห่งชาติต้องมีความสามัคคีกัน มีอะไรก็ต้องช่วยกัน ไม่ใช่เห็นแก่ตัวร่ำไป มีบ้างคนเห็นแก่ตัวกลุ่มคนพวกนี้อยู่ทุกวันก็ไม่มีความสุขหรอก เพราะไม่พอเ พียงไม่ยึดถือคาถาของในหลวง
 

  Post ที่ 22  
 

จังจัง
29 ธค. 51
เห็นด้วยกับคุณwwwทุกประการ
 

  Post ที่ 23  
 

ตัวอย่าง
31 ธค. 51
ซี8ฟ้อง"ชวรัตน์"เซ็นคำสั่งมิชอบพ่วง "ครม.มาร์ค"ยกชุด ทำขรก.กว่า3.4หมื่น ชวดเงินประจำตำแหน่ง3-5 พัน

ข้าราชการศธ.ฟ้องศาลปกครอง "มาร์ค-ชวรัตน์" พ่วงครม.เซ็นกฎ ก.พ.คำสั่งทางปกครองมิชอบด้วยกฎหมาย ทำขรก.วิชาการ ซี7-8 กว่า 3.4 หมื่นคนจาก 120 สายงานแห้วเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500-5,600 บาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายประหยัด พิมพา นักวิชาการ 8 ว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดเผยว่า ร่วมกับนายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ยื่นฟ้องร้อง ประกอบด้วย 1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ได้ลงนามในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 2.นายกรัฐมนตรี 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 5.เลขาธิการ ก.พ. และ 6.คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นฟ้องในวันเดียวกันนี้ เพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาทุกข์ ขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ระงับ และหรือเพิกถอนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ.เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ข้าราชการผู้เสียสิทธิ จนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดในคดีนี้ โดยศาลปกครองสูงสุดได้รับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.61/2551 ซึ่งจะมีนัดไต่สวนคำฟ้องต่อไป


นายประหยัดกล่าวว่า สาเหตุที่ต้องฟ้องร้อง เนื่องจากกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 นั้น ทำให้ตนเสียสิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนด เนื่องจากตามการกำหนดสายงานใหม่นั้น ในระดับ (ซี) นักวิชาการ 8 ว จะถูกจัดลงสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 5,600 บาท และนักวิชาการ 7 ว จะถูกจัดลงสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท แต่ปรากฏว่ากฎ ก.พ.ไปกำหนดบัญชีสายงานที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่อยู่แนบท้ายกฎ ก.พ.ดังกล่าว มีเพียงแค่ 26 สายงาน แต่ไม่มีสายงานนักวิชาการศึกษา ส่งผลให้นักวิชาการ 7 ว และ 8 ว สังกัด ศธ.ที่ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งจำนวนทั้งสิ้น 1,381 คน จำแนกเป็น 7 ว 606 คน และ 8 ว 775 คน


นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดแล้วยังพบว่า ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญและชำนาญการพิเศษดังกล่าว นอกจากสายงานของ ศธ.ที่ตกหล่นแล้ว ยังมีสายงานของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอิสระอื่นๆ ที่ตกหล่นด้วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 สายงาน จำนวน 34,317 คน แบ่งเป็น 7 ว จำนวน 23,273 คน และ 8 ว จำนวน 11,044 คน ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,174 คน กระทรวงมหาดไทย 4,122 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4,088 คน กระทรวงการคลัง จำนวน 2,036 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,775 คน กระทรวงแรงงาน จำนวน 1,527 คน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,455 คน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 1,450 คน ศธ.จำนวน 1,381 คน สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,359 คน กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1,077 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1,018 คน กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 914 คน กระทรวงคมนาคม จำนวน 508 คน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จำนวน 390 คน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 317 คน กระทรวงพลังงาน จำนวน 274 คน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 239 คน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 162 คน และกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 51 คน


"การที่รัฐบาลรักษาการได้ออกกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 โดยเลือกปฏิบัติ เป็นคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงขอเป็นตัวแทนของเพื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎ ก.พ.นี้ ดำเนินการฟ้องร้อง ซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ทำตกหล่นไปถึง 120 สายงานนั้น เป็นเพราะเห็นว่าถ้ากำหนดครบทั้ง 146 สายงาน จะกระทบต่อวงเงินงบประมาณจำนวนมากหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ผมเคยได้โต้แย้งสำนักงาน ก.พ.มาเป็นระยะๆ ทั้งยังเคยบอกด้วยว่าถ้ายังดำเนินการต่อ ผมจะฟ้องร้อง แต่สำนักงาน ก.พ.ก็ยังเดินหน้าต่อ" นายประหยัดกล่าว


และว่า หากการดำเนินการฟ้องร้องศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้ ผลที่ออกมาตนแพ้คดี ก็จะไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ต่อไป สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการอื่นๆ ที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปนั้น ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีปัญหา เพราะกำหนดสายงานวิชาการศึกษาเข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้ว
 

  Post ที่ 24  
 

???????
5 มค. 52
?????????????????????????????

???????????????jop ??? ??. ??? ?????????? ????2 ???????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ???????????????????
?? ????????????? ???????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????????? ?????? ?????????????? ?? ?.??????? ???? ?????? ??????????? ?? ???????? ????????????
??????????????? ???????????????????? ?????????????????????
????????????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ??????
????? ?????? jop ???????????????????????????

???????????????????????? ??????????????????????????????? ??
????????? ?????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ???.??????????????????????? 2 ????????????????
????????????? ???? ???. ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????
???. ???????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ??? ??? ?????????????????????????????
?? ???????????????????????? ????????????..???????????????
????????

????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ?????????

????????? ????????????????? ?????????????????.... ??????????? ??
?????? ??????????????? ??/?????????? ??????????????? ????
??????????????????? ????????????? ?????????????????????

??? ????????????????? ???????????????? ????????????? K ???????????
????? 1 -2 ??????? ????????????????? ?????? ?.??? ???? ???
???????

??????????? ???????????????????????????? ????????? ???????
??? ???? ??????????

??????????? ??????????????? ??????????????????????? ???????????????
?????????/ ???????????????????????????????????? ??? ??????
???????? ?????? ???????????
 

  Post ที่ 25  
 

???????
5 มค. 52
?????????????????????????????

???????????????jop ??? ??. ??? ?????????? ????2 ???????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ???????????????????
?? ????????????? ???????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????????? ?????? ?????????????? ?? ?.??????? ???? ?????? ??????????? ?? ???????? ????????????
??????????????? ???????????????????? ?????????????????????
????????????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ??????
????? ?????? jop ???????????????????????????

???????????????????????? ??????????????????????????????? ??
????????? ?????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ???.??????????????????????? 2 ????????????????
????????????? ???? ???. ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????
???. ???????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ??? ??? ?????????????????????????????
?? ???????????????????????? ????????????..???????????????
????????

????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ?????????

????????? ????????????????? ?????????????????.... ??????????? ??
?????? ??????????????? ??/?????????? ??????????????? ????
??????????????????? ????????????? ?????????????????????

??? ????????????????? ???????????????? ????????????? K ???????????
????? 1 -2 ??????? ????????????????? ?????? ?.??? ???? ???
???????

??????????? ???????????????????????????? ????????? ???????
??? ???? ??????????

??????????? ??????????????? ??????????????????????? ???????????????
?????????/ ???????????????????????????????????? ??? ??????
???????? ?????? ???????????
 

  Post ที่ 26  
 

ปา
5 มค. 52
ทำไมไม่เป็นตัวหนังสือ
 

  Post ที่ 27  
 

ใช้ ว. ไหน ?
5 มค. 52
อาจเป็นไปได้ว่า ฝ่ายการฯ อาจใช้ ว12 ในการจัดตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000380.pdf
แต่ผมสงสัย คือ ตาม ว12 นั้นเป็นการจัดคนลงตามตำแหน่ง ว่าใครครองตำแหน่งอะไร ระดับใด ควรจัดอยู่ในแท่งไหนและระดับใด แต่ใน
(นรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000383.pdf) ว19 นั้นเหมือนกับว่าหลังจากจัดตาม ว12 เสร็จแล้ว ก็นำ ว19 มาใช้โดยใช้ระยะเวลาที่ครองตำแหน่งเดิมว่า กี่ปี ถ้าเข้าเงื่อนไข ก็ให้จัดไปตาม ว19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติ ที่สามารถจัดเข้าตาม ว19 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 300 คน เป็นแน่ และควรใช้ทั้ง 2 ว.ประกอบในการพิจาณาจัดอัตรากำลัง ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับฝ่ายการฯ
 

  Post ที่ 28  
 

pp
5 มค. 52
ถ้าสงสัยก้อลองถามไปที่ หน.ฝ่ายการดิจะได้รับคำตอบแบบ........................สุดยอดส์อ่ะ
 

  Post ที่ 29  
 

น้องใหม่
5 มค. 52
เท่าที่ถาม กพ. ถูกต้องตาม post 27เข้าใจ และหลายๆคนเข้าใจ แต่คนที่
ไม่เข้าใจคือ การเจ้าหน้าที่

แต่การดำเนินการไม่ยุ่งยากเลย เพราะการเข้าสู่ตำแหน่ง/แท่ง ก็ดำเนินการ
ตาม ว 34 เคยทำอย่างไร ก็ดำเนินการไปโดยด่วย เพราะ ว 34 เราก็มีคณะ
กรรมการที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการในการประเมินตำแหน่งอยู่แล้ว ไม่ต้องไป
คำนึงถึงเม็ดเงินใดๆ เพราะ
1. ไปเข้าแท่งในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมที่เคยได้รับอยู่
2. สิทธิสววัสดิการ เท่าเดิม เพราะ
2.1. ค่าเช่า ตามกฏหมายใหม่ได้รับตามอัตราเงินเดือน
2.2 ค่าเช่าที่พัก เท่ากัน เบิกได้ 2 ลักษณะ คือ จ่ายจริงกับ เหมาจ่าย
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง เท่ากันทุกระดับ ตามกฏหมายใหม่
2.4 สวัสดิการอื่นๆ ก็ตาม กฏหมาย กบข.
สงสัยเหมือนกันว่าจะต้องใช้เม็ดเงินไปทำอะไร
และสงสัยเหมือนกัน ในการจะพยายาม ต่อสู้ให้สถิติจังหวัด เป็น อำนวย
การระดับสูง(ระดับ 9) อย่างนี้ไม่ใช้เม็ดเงินหรือไง ค่าตอบแทนและเงิน
ประจำตำแหน่ง เพิ่มกี่บาท?
เห็นใจและให้กำลังใจคนทำงานเถอะ... เขาทำงานให้ ไม่มีพวกเขาแล้ว
พวกท่าน ทำเองได้หรือเปล่าละ...คิดดูดีๆ...นะ

 

  Post ที่ 30  
 

p
6 มค. 52
สิทธิที่ควรได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดำเนินการให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจคนทำงาน
 

  Post ที่ 31  
 

welong
6 มค. 52
อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อข้าราชการโดยรวม จะต้องรีบดำเนินการ
รีบทำ เพราะ อะไร....... เป็นเรื่องที่คนที่รู้เรื่องกฏหมายจะทราบดีที่สุด
นะ...
 

  Post ที่ 32  
 

welong
6 มค. 52
อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อข้าราชการโดยรวม จะต้องรีบดำเนินการ
รีบทำ เพราะ อะไร....... เป็นเรื่องที่คนที่รู้เรื่องกฏหมายจะทราบดีที่สุด
นะ...
 

  Post ที่ 33  
 

สส
6 มค. 52
มีข้าราชการหลายท่านทั้งที่อายุมากแล้วพยายามจะเรียนต่อให้จบปริญญาตรีเพื่อความก้าวหน้าหวังว่ากรมจะพิจารณาเพราะหลายคนอบรมระดับกลาง สอบนักเศรษฐฯได้ แต่กรมไม่เรียกอย่างนี้ บางครั้งน่าจะมีขวัญกำลังบ้าง แต่อย่างว่าฝ่ายปฏิบัติกรมฯ เขาก็มองว่า ไม่เก่ง ขี้เหล้า เมายา ทำงานวิชาการไม่ได้ กรมเขามองแต่อดีต ไม่มองปัจจุบัน ว่าบางคนฝ่ายปฏิบัติพัฒนาตัวเอง และมีความสามารถที่ทำวิชาการได้ แต่ไม่ค่อยมีโอกาส หมดกำลังใจจริง ๆ
 

  Post ที่ 34  
 

สส
6 มค. 52
ไม่ไช่พิมพ์ผิด เครื่องมันรวนเอง เพราะคนก็ไม่มีกำลังใจก็เลยรวนไปหมด
 

  Post ที่ 35  
 

ดำ
7 มค. 52
การเจ้าหน้าที่ และสถิติจังหวัดบางคน บอกว่า ย้ายแท่งจะต้องใช้เงินทั้งนั้น
ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก จะใช้เงินได้อย่างไร หรือใช้เงินไปทำอะไร อย่างไร
สงสัยจริงๆ ก็แค่ทำคำสั่งให้ใครอยู่แท่งไหน... ประเภทไหน .. ไม่ใช่หรือ
หรือว่า.. ที่คำสั่งออกมาแล้ว บอกว่าคำสั่งผิด ที่บางคน ได้แท่งหนึ่ง
อีกกลุ่มคนอีกกลุ่ม ได้แท่งหนึ่ง หรือ มีบทเฉพาะกาลสำหรับคนบางคน
บางกลุ่ม

ตามราชกฤษฎีกานุเบกษา หน้า 9 เล่มที่ 125 ตอน 128 ก เรื่อง กฏ กพ.
ข้อ 2 (5) การแต่งตั้งข้าราชการประเภทเดิมหรือต่างประเภทในระดับใด ให้
ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม ฯ

ลองศึกษาดูให้องแท้ นะ ท่านที่ละเว้น.....
 

  Post ที่ 36  
 

ขาดคนดูแล
2 กย. 52
ตัวเองเป็นข้าราชการที่ใช้วุฒิป.ตรี ไปสอบที่หน่วยงานอื่นแล้วก็ใช้ ว15 กลับมาที่หน่วยงานที่ทำงานได้อย่ในสายงานที่เริ่มจาก ป.ตรี โดยได้ย้ายหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานเดิมไม่มีตำแหน่งว่า (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5) พอใช้ พรบ.ตัวใหม่ ปรับเข้าแท่งก็อยู่แท่งวิชาการ นับจากที่เปลี่ยนสายงานจนถึงปรับเข้าแท่งระยะเวลาประมาณ1 ปี ณ ปัจจุบันถ้าถึงเดือนธันวาคม2552 อายุงานที่นับจากเปลี่ยนสายงานมาก็จะครบ 2 ปี จบ ป.ตรี เมื่อปี 2542 อยากจะเรียนถามว่า ถ้าจะปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ ไม่ทราบว่ามีคุณสมบัติครบแล้วใช่หรือไม่ โดยเอาระยะเวลาเกื้อกูลจากช่วงที่เป็นธุรการมารวม หรือจะต้องนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายปฏิบัติการ จนกว่าจะครบ 6 ปี ถึงจะประเมินมีคุณสมบัติครบ กรุณาตอบให้ทราบด้วยว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร หรือ ว. ตัวไหน ของ กพ. เพราะรู้สึกว่าหน่วยงานของตัวเองไม่ค่อยจะดูแลหรือให้ข้อมูลที่กระจ่างต่อบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งที่บางคนก็เปลี่ยนสายงานเหมือนกับเรา ระยะเวลาใกล้ ๆ กัน กับได้ประเมินในตำแหน่งที่สูงขึ้น ไม่ทราบจะเอามาตรฐานจากไหน ขอขอบคุณมาก ๆ จากผู้ที่ไม่มีคนดูแล
   เชิญกรอกข้อความ  
 
ผู้กรอก :

ข้อความ :