วิธีการประมาณค่า
ในการสำรวจด้วยวิธีตัวอย่าง จำเป็นต้องนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยที่เป็นตัวอย่างมาประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ ซึ่งพารามิเตอร์ที่สำคัญมี 4 ตัว คือ ยอดรวม ค่าเฉลี่ย สัดส่วน และอัตราส่วน โดยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าประมาณของลักษณะที่ต้องการศึกษาของประชากรที่คำนวณจากตัวอย่าง คือ
 
 
วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกเท่ากัน
  1. วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย
  2. วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ
  3. วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
  4. วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม
 
วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน