จัดอันดับประเทศไทย :คอร์รัปชั่น ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI)

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gottingen ประเทศเยอรมนี จัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา การดำเนินการเป็นการสำรวจระดับความรู้สึก/การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาคอร์รัปชั่นใน ประเทศนั้นๆ โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ CPI เป็นข้อมูลจากการสำรวจของแหล่งข้อมูล อาทิ สำนักโพลล์ต่างๆ หน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และสถาบัน/องค์การอิสระระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น Economist Intelligence Unit สำนักแกลลัปโพลล์ สถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง World Bank World Economic Forum หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ค่า CPI มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด) - 10 (คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดอันดับประเทศต่างๆ จำนวน 183 ประเทศ ไทยตกอันดับที่ 78 ในปี 2553 มาอยู่ที่80 ในปี 2554
ประเทศ พ.ศ. การจัดอันดับ/
จำนวนประเทศ
คะแนน
ไทย
2554
80 /183
3.4
2553
78/178
3.5
2552
84/180
3.4
2551
80/180
3.5
2550
84/179
3.3
2549
63/163
3.6
10 อันดับแรก จาก 50 เมนู สุดยอดเครื่องดื่มของโลก : 2012
อันดับ ประเทศ คะแนน
1
นิวซีแลนด์     (ประเทศที่ครองตำแหน่งที่หนึ่ง)
9.5
2
เดนมาร์ก,ฟินแลนด์  
9.4
4
สวีเดน                                             
9.3
5
สิงคโปร์                                            
9.2
6
นอร์เวย์                                           
9.0
7
เนเธอร์แลนด์                                      
8.9
8
ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์               
8.8
10
แคนาดา                
8.7
ที่มา : http//:www.transparency.org