จัดอันดับประเทศไทย : ดัชนีใจบุดัชนีใจบุญที่สุดของปี 2011 ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ดัชนีใจบุญที่สุดของปี 2011

การจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก (World Giving Index) ปี 2011 ของสถาบัน CAF (Charities Aid Foundation) หรือมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลของสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตเมืองและชนบทของประเทศต่างๆ รวม 153 ประเทศ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดัชนีย่อย 3 ดัชนี คือ 1. ดัชนีการบริจาคเงินเพื่อการกุศล 2. ดัชนีการอาสาสมัครหรือการอุทิศตนช่วยเหลืองานกุศล 3. ดัชนีการช่วยเหลือบุคคลแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน
ผลการสำรวจและเปรียบเทียบดัชนีดังกล่าว พบว่าในปี 2011 ประเทศไทยได้อันดับชาติใจบุญ อันดับที่ 9 ของโลก จาก 153 ประเทศ ขยับขึ้นจากอันดับที่ 25 ของปี 2010 เป็นผลมาจากการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา และยังให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย และผลของดัชนีย่อย พบว่า คนไทยบริจาคเงินเพื่อการกุศลมากเป็นอันดับ 1 ของโลกคือ ร้อยละ 85 ส่วนในเรื่องความเป็นอาสาสมัคร มีคนไทยที่ชอบอุทิศตนเป็นอาสาสมัครร้อยละ 17 และให้ความช่วยเหลือบุคคลแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อนร้อยละ 50
เปรีบเทียบผลการจัดอันดับประเทศใจบุญ World Giving Index 2011, 2010
2011
ประเทศ
การจัด อันดับ
การให้ คะแนน
การบริจาค เงิน (%)
การเป็น อาสาสมัคร (%)
การช่วยเหลือ
กับคนแปลก หน้า (%)

สหรัฐอเมริกา

1

60

65

43

73

ไอแลนด์

2

59

75

38

65

ออสเตรเลีย

3

58

71

36

68

นิวซีแลนด์

4

57

63

39

69

สหราชอาณาจักร

5

57

79

28

63

เนเธอร์แลนด์

6

54

75

37

51

แคนาดา

7

54

62

34

65

ศรีลังกา

8

51

53

46

55

ไทย

9

51

85

17

50

ลาว

10

50

64

32

53

เปรีบเทียบผลการจัดอันดับประเทศใจบุญ World Giving Index 2011, 2010
2010
ประเทศ
การจัด อันดับ
การให้ คะแนน
การบริจาค เงิน (%)
การเป็น อาสาสมัคร (%)
การช่วยเหลือ
กับคนแปลก หน้า (%)

สหรัฐอเมริกา

5

55

60

39

65

ไอแลนด์

3

56

72

35

60

ออสเตรเลีย

1

57

70

38

64

นิวซีแลนด์

1

57

68

41

63

สหราชอาณาจักร

8

53

73

29

58

เนเธอร์แลนด์

7

54

77

39

46

แคนาดา

3

56

64

35

68

ศรีลังกา

8

53

58

52

50

ไทย

25

42

73

18

36

ลาว

11

50

64

32

53

ที่มา : World Giving Index 2011
โดยคนไทยที่บริจาคเงินเป็นหญิงมากกว่าชาย และผู้ที่อายุมากขึ้นจะบริจาคเงินมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ในขณะที่การอุทิศตนเป็นอาสาสมัครและการช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน จะเป็นชายมากกว่าหญิง และเช่นเดียวกัน ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีจิตอาสาในการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 35-49 ปี มากที่สุด
ดัชนีย่อย
เพศ กลุ่มอายุ
ลำดับที่
ชาย
หญิง
15-24
25-34
35-49 50 +

ดัชนีการบริจาคเงิน

1

83

86

72

78

91

91

ดัชนีการอาสาสมัคร

86

21

13

16

11

19

19

ดัชนีการช่วยเหลือ
บุคคลแปลกหน้า

59

55

47

43

47

57

49

ที่มา : World Giving Index 2011