จัดอันดับประเทศไทย : Economic Freedom Index ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Economic Freedom Index

จัดทำโดย Heritage Foundation (สถาบันวิจัยฝ่ายอนุรักษนิยมของสหรัฐ) ในทุกๆ ปี มีการจัดอันดับให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกประมาณ 180 ประเทศ ซึ่ง Economic Freedom Index เป็นการให้ความสำคัญกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักที่ว่าประเทศที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด จะเป็นประเทศที่ประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุด สำหรับรายการตัวชี้วัดที่นำมาจัดทำ Index มีองค์ประกอบใหญ่ๆ 10 รายการด้วยกัน คือ
• Business Freedom (เสรีภาพในด้านธุรกิจ)
• Trade Freedom (เสรีภาพทางด้านการค้า)
• Fiscal Freedom (เสรีภาพทางการคลัง)
• Government Spending (การใช้จ่ายของรัฐบาล)
• Monetary Freedom (เสรีภาพทางการเงิน)
• Investment Freedom (เสรีภาพด้านการลงทุน)
• Financial Freedom (เสรีภาพระบบการเงิน)
• Property Rights (สิทธิ์ในทรัพย์สิน)
• Freedom from Corruption (เสรีภาพจากการคอร์รัปชั่น)
• Labor Freedom (เสรีภาพด้านเรงงาน)
อันดับ ปี 2011
• ฮ่องกง
• สิงคโปร์
• ออสเตรเลีย
• นิวซีแลนด์
• สวิสเซอร์แลนด์
• แคนาดา
• ไอร์แลนด์
• เดนมาร์ก
• สหรัฐอเมริกา
• บาเรน
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 62 ขึ้นมาจากอันดับที่ 66 เมื่อปี 2010 ที่มา : Heritage Foundation