จัดอันดับประเทศไทย : Econดัชนีด้านเสรีภาพของสื่อมวลชน (Press Freedom Index) ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ดัชนีด้านเสรีภาพของสื่อมวลชน (Press Freedom Index)

สมาคมผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Border)มีการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อมวลชลจาก 178 ประเทศ ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติซึ่งสนับสนุนเสรีภาพของสื่อ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน[1] ใน ค.ศ. 1948 ซึ่งระบุว่าคนทุกคนมี "สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก" และสิทธิที่จะ "ค้นหา ได้รับ และ ติดต่อสื่อสาร" ข้อมูลและความคิด "โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน" ดังนั้นในทุกปี องค์กรนักข่าวไร้พรมแดนจะจัดทำดัชนีเสรีภาพสื่อเพื่อเปรียบเทียบประเทศที่โดนแทรกแซงข่าวจากรัฐ
อันดับ ปี 2010
1. ฟินแลนด์
2. ไอซ์แลนด์
3. เนเธอร์แลนด์
4. นอร์เวย์
5. สวีเดน์
6. สวิตเซอร์แลนด์
7. ออสเตรีย
8. นิวซีแลนด์
9. เอสโตเนีย
10. ไอร์แลนด์
ประเทศไทย อันดับที่ 153 ตกลงจาก อันดับที่ 130 ในปี 2009
(ที่มา – Reporters Without Border, Wikipedia)