จัดอันดับประเทศไทย : The Prosperity Index ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

The Prosperity Index

Prosperity Index จัดทำโดยสถาบัน Legatum เป็นองค์กรอิสระ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งการคำนวณค่าดัชนีดังกล่าว มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย เสรีภาพ ระบบการปกครองประเทศ ความมั่นคงของประเทศ การศึกษา โอกาสทางธุรกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและมีผลต่อระดับความสุขสบาย ของประชาชน และมีการจัดลำดับประเทศต่างๆ ทั่วโลก 110 ประเทศ
ผลการจัดอันดับปี 2010 (จาก 110 ประเทศ) - ประเทศไทย อันดับที่ 52
1. นอร์เวย์
2. เดนมาร์ก
3. ฟินแลนด์
4. ออสเตรเลีย
5. นิวซีแลนด์
6. สวีเดน
7. แคนาดา
8. สวิสเซอร์แลนด์
9. เนเธอร์แลนด์
10. สหรัฐอเมริกา
(ที่มา : Legatum Institute / www.prosperity.com )