จัดอันดับประเทศไทย : The Prosperity Index ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

The Prosperity Index

Sustainable Society Index จัดทำโดย Sustainable Society Foundation : SSF ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยพิจารณาปัจจัย 3 ด้านหลักๆ คือ ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ (Human Wellbeing) ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (Environment Wellbeing) และความสมบูรณ์ของภาวะเศรษฐกิจ (Economic Wellbeing) ในแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดย่อยๆ รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด
จาก 151 ประเทศ ปี 2010 - ประเทศไทย อันดับ 38
1. สวิสเซอร์แลนด์
2. สวีเดน
3. ออสเตรีย
4. นอร์เวย์
5. ฟินแลนด์
6. ลัตเวีย
7. นิวซีแลนด์
8. สโลวีเนีย
9. ลักษ์ซัมเบิร์ก
10. เดนมาร์ก
(ที่มา : Sustainable Society Foundation – SSF/www.ssfindex.com)