จัดอันดับประเทศไทย : โทรคมนาคม ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

โทรคมนาคม

เรื่อง
อันดับของไทย

ประเทศ ทั้งหมด
ปี
แหล่ง
Networked Readiness Index (NRI)
47
134
2009-2010
World Economic Forum
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI)
178
178
2553 Transparency International
การจัดระดับความพร้อมของโครงข่ายโทรคมนาคม
(Networked Readiness Index: NRI)
ประเทศไทย
2009-2010 อันดับ 47
2008-2009 อันดับ 47
2007-2008 อันดับ 40
2006-2007 อันดับ 37
2005-2006 อันดับ 34
ดัชนี NRI ตัวชี้วัดความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ศึกษาและจัดทำ โดย World Economic Forum (WEF) จะพิจารณาปัจจัยหลักสามปัจจัยคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยสภาพ แวดล้อมของตลาด สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบาย และการกำกับดูแลและสภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยที่สองคือความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งประกอบด้วยความพร้อมของประชาชน ความพร้อมของภาคธุรกิจ และความพร้อมของภาครัฐ ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจริงซึ่งประกอบด้วยการใช้งานของประชาชน การใช้งานของภาคธุรกิจ และการใช้งานของภาครัฐ (เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม)
10 อันดับแรกของ Networked Readiness Index ประจำปี 2009-2010
ลำดับ
อันดับของไทย

1
สวีเดน
2
สิงคโปร์ 
3
เดนมาร์ก
4
สวิตเซอร์แลนด์
5
สหรัฐอเมริกา
6
ฟินแลนด์
7
แคนาดา
8
ฮ่องกง
9
เนเธอร์แลนด์ 
10
นอร์เวย์
47
ไทย