จัดอันดับประเทศไทย : ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ประเทศที่ดีที่สุดในโลก

เรื่อง
อันดับของไทย

ประเทศ ทั้งหมด
ปี
แหล่ง
The World's Best Countries
58
Top 100
2553 Newsweek
ความสามารถใน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Human Development Index)
38
134
2553-2554 World Economic Forum
e-Readiness
49
70
2553
Economist Intelligence Unit
ดัชนีระดับการพัฒนาคน
92
169
2553
UNDP
ประเทศที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 58 นิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ได้จัดทำผลการสำรวจ "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก" (The World’s Best Countries) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งน่าสนใจตรงที่มีการนำปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต มาเป็นแนวทางในการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากผลการสำรวจอื่น ซึ่งพิจารณาแต่เพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
โดยปัจจัยสำคัญที่มีการนำมาพิจารณาประกอบคือ การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศทางการเมือง และนำคะแนนจากผลการพิจารณาดังกล่าวมาประมวลเข้าด้วยกัน เพื่อทำการจัดลำดับคะแนน ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 100 ประเทศ โดยมีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน
ที่มา: OK Nation (ไทยรั้งอันดับ 58 "ประเทศดีที่สุดในโลก" ฟินแลนด์ ครองแชมป์)