อุบัติเหตุการจราจรทางบก

หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส 3 พ.ศ. 2553 บางจังหวัดไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่ได้ทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2553

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

สืบค้นตารางสถิติ

สถิติอนุกรมเวลา(Time series)

มองเมืองไทยด้วยสถิติ

บทความเด่น

สถิติ 10 อันดับเด่น

จัดอันดับประเทศไทย

รายได้และความยากจน

ระบบคลังข้อมูลสถิติ

NSO-GIS

สถติระดับท้องถิ่น

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

WCAG 2.0 (Level AA)