สถานภาพแรงงาน จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนว่างงาน

หมายเหตุ 1. ปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส 3 พ.ศ. 2553 บางจังหวัดไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่ได้การสำรวจในเดือนกันยายน 2553

                   2. ตั้งแต่ปี 2557 ใช้ค่าคาดประมาณประชากร ปี พ.ศ. 2553

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

สืบค้นตารางสถิติ

สถิติอนุกรมเวลา(Time series)

มองเมืองไทยด้วยสถิติ

บทความเด่น

สถิติ 10 อันดับเด่น

จัดอันดับประเทศไทย

รายได้และความยากจน

ระบบคลังข้อมูลสถิติ

NSO-GIS

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0