สถิติทางการของ สสช

• แบบฟอร์ม ทะเบียนหน่วยสถิติ ทะเบียนสถิติทางการ
• ระบบสถิติของทางราชการ
ทะเบียนสถิติทางการ
ทะเบียนสถิติทางการ ต้นแบบ
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการข้อมูล กฤษณา 02-143-1305

มาตรฐานสถิติ

ทะเบียนรายการข้อมูลสถิติ

แบบฟอร์ม Data Directory

แผนแม่บทระบบสถิติ ประเทศไทย

สถิติทางการของ สสช

นิยามศัพท์ทางสถิติ