ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

+ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ

+ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจตามยุทธศาสตร์

+ เอกสารรายงานสถิติ

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 

          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

หน้าหลัก ไอค่อนบริการไอค่อนเอกสารรายงานสถิติ

   - เอกสารดาวน์โหลดสำมะโน/สำรวจ
   + สิ่งพิมพ์
      - หมวดเศรษฐกิจ
      - หมวดสังคม
      - หมวดไอซีที
      - หมวดอื่น ๆ
   - สิ่งพิมพ์ออกใหม่
   - รายชื่อเอกสาร/รายงาน สำหรับจำหน่าย
   - รายชื่อเอกสาร/รายงานสำหรับแจก
   - สั่งซื้อสิงพิมพ์ออนไลน์
   - e-Book
   - รายงานประจำปี
   - สารสถิติ
   - ระบบสืบค้นเอกสารรายงานสถิติ