ขณะนี้คูณอยู่ที่: >หน้าหลัก ไอค่อนบริการไอค่อน สารสนเทศสถิติเด่น

+ ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

+ แรงงาน

+ การศึกษา

+ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

+ สุขภาพ

+ สวัสดิการสังคม

+ หญิงและชาย

+ รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

+ ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

+ บัญชีประชาชาติ

+ เกษตร และประมง

+ อุตสาหกรรม

+ พลังงาน

+ การค้า และราคา

+ การขนส่ง และโลจิสติกส์

+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

+ การท่องเที่ยวและกีฬา

+ การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

+ การคลัง

+ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

+ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ

+ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจตามยุทธศาสตร์

+ เอกสารรายงานสถิติ

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 

          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0