ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2554
ปี 2554
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2554) (6.56 MB) -

 • การจัดระเบียบสังคม (2.23 MB) -

 • โครงการชุมชนพอเพียง (679 KB) (137 KB)

 • ความก้าวหน้าของประเทศ (6.17 MB) (3.88 MB)

 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ในรอบ 6 เดือน (310 KB) -

 • ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ (4.54 MB) -

 • มาตรการห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม (538 KB)-

 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) (2.55 MB) -

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0