ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2553
ปี 2553
 • ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน (4.49 MB) -

 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล (1.41 MB) -

 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (1.43 MB) (217 KB)

 • โครงการชุมชนพอเพียง  (520 KB) -

 • หลักประกันถ้วนหน้า ตารางสถิติ(excel) (553 KB) -

 • ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว (566 KB) -

 • การจัดระเบียบสังคม (2.54 MB) -

 • สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน (1.09 MB) -

 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2553) (2.71 MB) -

 • การบริหารงานของรัฐบาลเมื่อบริหารงานครบ 1 ปี (มกราคม 2553) (1.22 MB) (231 KB)

 • ความต้องการจากรัฐบาล ปี 2553 (1.22 MB) (231 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0