ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2550
ปี 2550
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตุลาคม 2550) (1.19 MB) (443 KB)

 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (2.37 MB) -

 • การอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (1.09 MB) -

 • การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ) (260 KB) -

 • การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (1.27 MB) (187 KB)

 • ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ (1.29 MB) -

 • การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย | แผนภูมิการแสดงข้อคิดเห็น (216 KB) -

 • การบริหารของรัฐบาล (342 KB) (310 KB)

 • ความต้องการจากรัฐบาล (721 KB) (136 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0