ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน FAQ ไอค่อน คำถามข้อมูลสถิติ

1. ประเทศไทยมีประชากรจำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร 65,931,550 คน
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

2. จำนวนประชากรของกรุงเทพมหานครมีจำนวนเท่าไร

- พ.ศ.2559 กรุงเทพฯ มีประชากร 5,686,646 คน

โดยแบ่งเป็น ชาย = 2,687,253 คน หญิง = 2,999,393 คน

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

3. ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนเท่าไร

- ปี 2559 มีประชากรสูงอายุ จำนวน 9,802,080 คน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

4. จังหวัดใดมีจำนวนการตายมากที่สุด

- พ.ศ. 2559 กรุงเทพฯ มีจำนวนการตายมากที่สุด คือ 44,434 คน
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

5. อัตราการเกิดมีชีพของประชากรไทยมีจำนวนเท่าใด

- พ.ศ. 2558 อัตราการเกิดมีชีพ 10.4 ต่อประชากร 1,000 คน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

6. ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้มีงานทำประมาณเท่าไร

- ไตรมาส 3/2559 จำนวนผู้มีงานทำ   38,263,200  คน
ที่มา : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

7. ปัจจุบันอัตราการว่างงานของประเทศไทยเป็นอย่างไร

- ไตรมาส 3/2559 อัตราการว่างงาน   0.9 %
ที่มา : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

8. ในปัจจุบันลูกจ้างได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละเท่าไร

- ไตรมาส 3/2559 ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ   13,803.2  บาท
ที่มา : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9. จำนวนประชากรหรือผู้มีงานทำ ที่มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีเท่าไร

- พ.ศ. 2559 มีจำนวนประชากรที่มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถจำนวน 4,055,064 คน
แบ่งเป็น ชาย = 1,858,888 คน หญิง = 2,196,176 คน
ที่มา: สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

10. จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนมีจำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2557 มีจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 13,362,513 คน โดยแบ่งเป็น
- รัฐบาล มีจำนวนทั้งสิ้น 10,686,340 คน
- เอกชน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,676,173 คน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

11.จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสาธารณสุขเท่าไร

- พ.ศ. 2558 มีจำนวนผู้ป่วยใน = 19,126,383 คน ผู้ป่วยนอก = 187,632,580 คน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

12. คนไทยเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด

- พ.ศ. 2558 จำนวนผู้เสียชีวิต = 445,964 คน ซึ่งมีสาเหตุจากโรคมะเร็งมากที่สุด = 73,938 คน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

13.กองทุนประกันสังคมมีจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เท่าไร

- พ.ศ. 2560 มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 = 10,460,594  คน

มีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 = 1,295,036   คน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ข้อมูลถึง ณ ม.ค. 60)
หมายเหตุ : มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้าง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม

14.ประเทศไทยมีครัวเรือนจำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2558 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด = 21,326,000 ครัวเรือน
ที่มา: สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

15.ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2558 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน   = 26,915 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน                             = 9,212 บาท
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน                                = 156,770 บาท
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มีหนี้สิ                     = 319,326 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน               = 21,157 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน                              = 6,120 บาท (ใช้ข้อมูลปี 57)

ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

16.ประเทศไทยมีจำนวนคนจน เท่าไร

- พ.ศ.2557 จำนวนคนจน = 7,058,000 คน
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

17.ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคหรือดัชนีจินี (Gini Coefficient) เท่าไร

- ปี 2558 ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคหรือดัชนีจินี (Gini Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.337
ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

18.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนของประเทศไทยเป็นเท่าไร

- พ.ศ. 2557p ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = 13,132,241 ล้านบาท
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน = 186,276 บาท

ที่มา : ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ประชาติ (อนุกรมใหม่)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ : p หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น

19. อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเป็นเท่าไร (เมื่อเทียบกับปีฐาน 2550 = 100)

- อัตราเงินเฟ้อ : กุมภาพันธ์ 2560
- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน  = 0.59 %  อัตราเงินเฟ้อทั่วไป = 1.44%
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

20.ประเทศไทยมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2559 มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20,218,612 คน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 29,835,410 คน

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 51,121,621 คน

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

21.ประเทศไทยมีจำนวนโรงแรม/เกสต์เฮ้าส์และห้องพัก เท่าไร

- พ.ศ. 2557 มีจำนวนโรงแรม/เกสต์เฮ้าส์ = 10,018 แห่ง และจำนวนห้องพัก = 457,029 แห่ง
ที่มา: สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

22.จำนวนคดีอาชญากรรม จำนวนเท่าไร

ปี 2558 จำนวนคดีอาชญากรรม = 3,875 คดี โดยแบ่งเป็น
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา = 2,228 คดี
- ปล้นทรัพย์ = 364 คดี
- ชิงทรัพย์ = 1,044 คดี
- ลักพาเรียกค่าไถ่ = 7 คดี
- วางเพลิง = 232 คดี

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 58)

หมายเหตุ : โดย อาชญากรรม พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีการกระทำเกิดขึ้นจริง 2) ผู้กระทำผิดมีเจตนาในการกระทำการนั้น 3) มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวนั้น เป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษไว้

23.ประเทศไทยมีสถิติการรับแจ้งและจับกุมคดีอาญา จำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2558 มีสถิติการรับแจ้งคดีอาญา จำนวน 30,893 คดี จับกุมได้ จำนวน 11,793 คดี
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24.ปัจจุบันมีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2558 สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมีจำนวน = 6,865 ราย
ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / กรมการขนส่งทางบก

25.ประเทศไทยมีอัตราการฟังวิทยุ-ชมโทรทัศน์จำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2551 การฟังวิทยุ อัตราร้อยละ 31.1 การชมโทรทัศน์ อัตราร้อยละ 94.6
ที่มา : สำรวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2551 (วิทยุและโทรทัศน์) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

26.ประเทศไทยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นเท่าไร

- พ.ศ.2560 มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย =2,733,000 ล้านบาท
ที่มา : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

27.ประเทศไทยมีดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเป็นอย่างไร (เมื่อเทียบกับปีฐาน 2554 = 100)

- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน : กุมภาพันธ์ 2560= 101.07
ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

28.ประเทศไทยมีมูลค่าสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกจากต่างประเทศเป็นจำนวนเท่าไร

- พ.ศ.2557 มูลค่าสินค้าขาเข้า = 7,403,898,062 ล้านบาท มูลค่าสินค้าขาออก = 7,313,066,401 ล้านบาท
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

29.ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า มีจำนวนเท่าไร

- พ.ศ. 2558 จำหน่ายน้ำมัน เบนซิน ออกเทน 91 ประมาณ 81,368.00   พันลิตร

และน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 / น้ำมันเบนซิน = 501,770.91 พันลิตร

หมายเหตุ : ตั้งแต่มกราคม 2556 น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 คือ น้ำมันเบนซิน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

30. ในเขตกรุงเทพมหานครมีฝนตกปริมาณเท่าไร

- พ.ศ.2558 มีปริมาณน้ำฝน = 1,221.4 มิลลิเมตร (สถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินดอนเมือง)
ที่มา :กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

คำถามข้อมูลสถิติ

คำถามทั่วไป

ผู้จัดการข้อมูล สุครีม 02-141-7502

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03