ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน บทความเด่น ไอค่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย...งานใหญ่ของ สสช:: ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย...งานใหญ่ของ สสช

ในยุคปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นอย่างมาก
หากพูดถึง “สถิติ” หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่น่าสนใจ มีแต่ตัวเลขน่าเบื่อ น่าปวดหัว แต่แท้ที่จริงแล้ว “สถิติ” เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง และที่สำคัญ “สถิติ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เพื่อการวางแผน การพัฒนา รวมทั้งเป็นข้อมูลฐานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

แม้ประเทศไทยจะมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมากว่า 1 ศตวรรษแล้ว โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางผลิตสถิติของประเทศ และยังมีหน่วยงานอื่นจำนวนไม่น้อยที่ผลิตข้อมูลสถิติเช่นเดียวกัน ซึ่งผลิตข้อมูลสถิติจากระบบรายงานหรือระบบทะเบียนตามภารกิจของหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ การผลิตสถิติในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนามาโดยตลอด แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ บุคลากรและงบประมาณที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งปัญหาด้านมาตรฐานและคุณภาพของสถิติที่ผลิต แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบในการผลิตข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553

ดังนั้น สสช จะเริ่มดำเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตฯ สู่การปฏิบัติ เน้นกระบวนการหารือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลไกคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถิติของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำสถิติ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ในการตัดสินใจต่อไป

income1