หน้าหลัก ไอค่อน เกี่ยวกับ สสช. ไอค่อน รายนามผู้บริหารอดีต - ปัจจุบัน
ต.ค. 2558 - ต.ค. 2559 นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายอุดม ภิญโญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ย. 2553 - ก.ย. 2554 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางพรรณวดี พรปฏิมากร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายวิลาส สุวี รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางพรรณวดี พรปฏิมากร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายวิลาส สุวี รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552 นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางพรรณวดี พรปฏิมากร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  นายวิลาส สุวี รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ย. 2549 - ก.ย. 2551 นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2548 - ก.ย. 2549 นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2546 - ก.ย.2548 นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2544 - ก.ย.2546 นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางสาวจินตนา เพชรานนท์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544 นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายสือ ล้ออุทัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางวรัย วรมนตรี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543 นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายสือ ล้ออุทัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายพิชัย ไสยสมบัติ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2541 - ก.ย. 2542 นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางศศิธร โชติกเสถียร รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายสือ ล้ออุทัย รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2540 - ก.ย. 2541 นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางศศิธร โชติกเสถียร รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2537 - ก.ย. 2540 นางดวงใจ พุ่มชูศรี เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางศศิธร โชติกเสถียร รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2534 - ก.ย. 2537 นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางดวงใจ พุ่มชูศรี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
พ.ย. 2532 - ก.ย. 2534 นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางดวงใจ พุ่มชูศรี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายคเณศวร์ จันทรทรัพย์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2528 - พ.ย. 2532 นายนิยม ปุราคำ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางดวงใจ พุ่มชูศรี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2527 - ก.ย. 2528 นายนิยม ปุราคำ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายอิทธิ สวรรคทัต รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2524 - ก.ย. 2527 นายอัมพร อรุณรังษี เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายนิยม ปุราคำ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ต.ค. 2522 - ก.ย. 2524 นายอัมพร อรุณรังษี เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางอรุณี หวั่งหลี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ธ.ค. 2519 - ก.ย. 2522 นางเอกตริตรา ค้อคงคา เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายอัมพร อรุณรังษี รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
พ.ค. 2514 - ธ.ค. 2519 นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น. เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางเอกตริตรา ค้อคงคา รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ก.ย. 2513 - พ.ค. 2514 พลโทบุญเรือน บัวจรูญ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น. รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
พ.ค. 2506 - ก.ย. 2513 นายบัณฑิต กันตะบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นายเดโช สวนานนท์ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ประวัติสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

โครงสร้างและภารกิจของ สสช.

พระราชบัญญัติสถิติ

นโยบายและแผน

จรรยาข้าราชการ สสช

การแบ่งส่วนราชการ สสช

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0