หน้าหลัก ไอค่อน เกี่ยวกับ สสช. ไอค่อน โครงสร้างและภารกิจของสำนักงาน
โครงสร้างและภารกิจของสำนักงาน
structure

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ 
 และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ   โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
(๔) จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
(๕) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหาภาคด้วยวิธีการจัดทำสำมะโน
หรือการสำรวจด้วยตัวอย่างและให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
(๖) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ และข้อมูลสถิติที่สำคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ
รวมทั้งประสานและให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
(๘)ปฏิบัตการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือตามที่รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ก.ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สำนักบริหารกลาง
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
(๔) สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
(๕) สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
(๖)สำนักสถิติพยากรณ์
(๗) สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
(๘) สำนักสถิติสาธารณมติ
ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสถิติจังหวัด
ข้อ ๔ ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มี กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้า ที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕ ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖    สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการ พัฒนา และจัดทำเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วย อำนวยการ และงาน เลขานุการของสำนักงาน
(๒) ดำเนินการวางแผนกำลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม
(๒) ดำเนินการวางแผนกำลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม
(๓) พัฒนาบุคลากรและบริหารองค์ความรู้ของสำนักงานให้แก่ข้าราชการของ สำนักงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี การบริหารการงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด ทางแพ่งและอาญา การดำเนินการทางวินัย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
(๖) จัดทำแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ของสำนักงาน
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของงาน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสารสนเทศสถิติ
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติ
และบริหารจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน
(๓) จัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(๔) จัดเตรียมข้อมูลจากสำมะโนและการสำรวจตัวอย่าง จัดทำการบรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูล และจัดทำการ ประมวลผลข้อมูล
(๕) ควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ข้อ ๘ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของ ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานในภาครัฐต้องรับผิดชอบ
(๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วนในมิติงานทั้ง 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านนโยบายของรัฐบาล
ข้อมูลจากการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน ในภาครัฐ และข้อมูลในระดับพื้นที่
(๓) จัดสร้างและพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ
และสอดคล้องกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ยุทธศาสตร์ของประเทศ
(๕) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหาร ประเทศ
(๖) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการข้อมูลสถิติและ สารสนเทศแก่หน่วยงานในภาครัฐ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙  สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๒) ประสานงานและหารือร่วมในการจัดทำสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
และให้สอดคล้องกับแผนกำหนด ความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
(๓) จัดทำแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สำนักงาน
(๔) จัดทำ ประสานการจัดทำ การพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล
(๕) ศึกษา พัฒนา ส่งเสริม วิชาการสถิติ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้
(๖) กำหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม
(๗) วิเคราะห์และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
(๘) กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่สถิติสำหรับการจัดเก็บ
(๙) ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงาน เกี่ยวกับสถิติ
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(๒) บริหารจัดการ ปรับปรุงแก้ไข จัดทำแผนที่สถิติ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง พื้นที่ของประเทศ เพื่อใช้ในสำมะโน
การสำรวจตัวอย่าง และการบริหารจัดเก็บ ข้อมูล
(๓) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อ นโยบายหรือโครงการภาครัฐ
(๔) ประสานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
(๕) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนและการสำรวจตัวอย่าง
(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในด้านการจัดเก็บข้อมูลแก่หน่วยงาน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สำนักสถิติพยากรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
(๒) จัดทำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและ สังคม
(๓) วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้มและการคาดการณ์
(๔) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงาน
(๕) จัดทำการนำเสนอข้อมูลและสถิติในรูปแบบต่าง ๆ
(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งงานห้องสมุด
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒
  สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ด้วยวิธีสำมะโนหรือ การสำรวจตัวอย่าง เพื่อใช้ในการ วางแผน ติดตามและประเมินผล
(๒) พัฒนาการจัดทำสถิติ และส่งเสริมการใช้สถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมสาขาต่าง ๆ
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงาน ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง ด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจ ตัวอย่างด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓
สำนักสถิติสาธารณมติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำประมวลผล วิเคราะห์ และประสานการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูล ให้รัฐใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจ
(๒) จัดทำ ประมวลผล วิเคราะห์ และประสานการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนตามความต้องการของ 1 หน่วยงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและ การบริหารงาน
(๓) พัฒนา ส่งเสริม และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจตัวอย่าง
การประมวลผล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔
สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างใน ระดับพื้นที่
(๓) ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของข้อมูลและสถิติ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
(๕) ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับ พื้นที่
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ รับมอบหมาย
* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ประวัติสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

โครงสร้างและภารกิจของ สสช.

พระราชบัญญัติสถิติ

นโยบายและแผน

จรรยาข้าราชการ สสช

การแบ่งส่วนราชการ สสช

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 

          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0