หน้าหลัก ไอค่อน เกี่ยวกับ สสช. ไอค่อน ผู้บริหารสำนักงาน
ภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
-ว่าง-
E-mail : -
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางนวลนภา ธนศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
E-mail : nuannapa@nso.go.th
ภาพนายอาจิณ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
E-mail : ajin.j@nso.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
E-mail : -
ภาพผู้ตรวจราชการกรม นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
E-mail : wanphen@nso.go.th
ภาพผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
ผู้ตรวจราชการกรม
E-mail : ubol.r@nso.go.th
ภาพผู้ตรวจราชการกรม นางอรวรรณ สุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกรม
E-mail : oarawan@nso.go.th
ภาพผู้ตรวจราชการกรม นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
ผอ. สำนักบริหารกลาง
E-mail : krissana@nso.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธารธรรม อุประวงศา
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : tharntham.u@nso.go.th
ภาพนางสาวสุพาพร นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
E-mail : supaporn@nso.go.th
ภาพนางสาวบงกช นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
ผอ.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
E-mail : bongkoj@nso.go.th
ภาพนางธัญญลักษณ์ นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
ผอ. สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
E-mail : lakkana@nso.go.th
ภาพนางสาวรวมพร นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
ผอ. สำนักสถิติพยากรณ์
E-mail : ruam@nso.go.th
ภาพนายอานนท์ นายอานนท์ จันทวิช
ผอ.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
E-mail : anonjun@nso.go.th
ภาพนางสุรีรัตน์ -ว่าง-
ผอ. สำนักสถิติสาธารณมติ
E-mail : -
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ประวัติสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

โครงสร้างและภารกิจของ สสช.

พระราชบัญญัติสถิติ

นโยบายและแผน

จรรยาข้าราชการ สสช

การแบ่งส่วนราชการ สสช

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance,           W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0