ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน เกี่ยวกับ สสช ไอค่อน CIO สสช.
นางนวลนภา ธนศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา
 • พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2521 : กองประมวลผลสถิติ สำนักงานสถิตแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2536 : กองวิชาการประมวลผลข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2545 : ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. 2545 : กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2552 : ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555 : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 : รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ประวัติสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

โครงสร้างและภารกิจของ สสช.

พระราชบัญญัติสถิติ

นโยบายและแผน

จรรยาข้าราชการ สสช

การแบ่งส่วนราชการ สสช

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 

     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0