ข้อมูลที่สำคัญระดับประเทศ
16. สถิติการท่องเที่ยว ทั่วราชอาณาจักร
รายการ25502551255225532554
จำนวนนักท่องเที่ยว14,464,22814,584,22014,149,84115,936,40019,230,470
     - ชาย9,436,5718,816,9488,927,04210,087,77011,407,564
     - หญิง5,027,6575,767,2725,222,7995,848,6307,822,906
วัตถุประสงค์     
     - ท่องเที่ยว12,016,23312,287,435---
     - ธุรกิจ1,269,1051,115,720---
     - ประชุม511,692193,712---
     - สำนักงาน36,22673,714---
     - อื่นๆ630,972913,639---
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)     
     - ค่าที่พัก1,1451,1901,1981,2261,256
     - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม731740725756784
     - ค่าบริการท่องเที่ยว178168152152158
     - ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ394419413418434
     - ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก1,0721,0259969901,002
     - ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง480476462473488
     - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด121123656366
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย