แผนที่ความยากจนระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร

มิติรายได้

 
มิติค่าใช้จ่าย

กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ สำนักสถิติพยากรณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร 02 281-0333 ต่อ 1402-1405 Email :ruam@nso.go.th