การจัดทำแผนที่ความยากจน ระยะที่ 2 (Poverty Mapping Phase II)
 
 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
       แผนที่ความยากจน กับการแก้ปัญหาความยากจนในมิติเชิงพื้นที่
       โครงการจัดทำแผนที่ความยากจน
       การแก้ไขปัญหาความยากจนมิติเชิงพื้นที่ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
       ผลจากแผนที่ความยากจน
       การแก้ไขความยากจนในมิติพื้นที่และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
       การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจน
       ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ
       โครงการจัดทำแผนที่ความยากจน
     

 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

       การปรับปรุงเส้นความยากจนทางการ
       บทบาทสถิติจังหวัดกับแผนที่ความยากจน
       การวิเคราะห์แผนที่ความยากจน
       แผนที่ความยากจนด้านรายได้ ในเขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  
 

   
กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ สำนักสถิติพยากรณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร 02 281-0333 ต่อ 1402-1405 Email :ruam@nso.go.th