การจัดทำแผนที่ความยากจน ระยะที่ 2
(Poverty Mapping Phase II) 29-30 มิถุนายน 2548 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
 
การนำเสนอผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
แผนที่ความยากจนคืออะไร?
 
แผนที่ความยากจนปี 2545

       แผนที่ความยากจนเป็นเครื่องมือ
  แสดงรายได้ รายจ่าย ความยากจนและ
  การกระจายรายได้ในระดับพื้นที่ย่อย
  ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบลและ หมู่บ้าน
  จัดสร้างขึ้นโดยการ เชื่อมโยงข้อมูล
  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
  ของครัวเรือน ข้อมูลสำมะโนประชากร
  และเคหะ และข้อมูลการสำรวจหมู่บ้าน
  เข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วย
  เทคนิคทางสถิติและ เศรษฐมิติ แผนที่นี้
  สามารถนำเสนอบนระบบสารสนเทศ
  ภูมิศาสตร์ (Geographic
  Information System)

       กล่าวอีกนัยหนึ่งแผนที่ความยากจน
  จะช่วยให้เรารู้ว่าประเทศไทยมีคนจน
  อาศัยอยู่ ที่ใดบ้าง การกระจายตัวหรือ
  การกระจุกตัวเป็นอย่างไร

เลือกจังหวัด

 

 
 
กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ สำนักสถิติพยากรณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร 02 281-0333 ต่อ 1402-1405 Email :ruam@nso.go.th