:: รายการสถิติ

                      เป็นการจัดกลุ่มรายการข้อมูลสถิติ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำมะโน/สำรวจ
      โดยแบ่งรายการสถิติออกเป็น 6 ด้าน คือ
           สถิติเศรษฐกิจ
           สถิติประชากรและสังคม
            สถิติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
            สถิติอุตสาหกรรมและก่อสร้าง
           สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           สถิติการเกษตรและประมง