:: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร > การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
ผู้จัดการข้อมูล บัวเรียน 02-142-1251 ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555