:: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร > สำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03
ผลการสำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551