:: ประชากรและสังคม > แรงงานนอกระบบ
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2552