themes
:: ทฤษฎีระเบียบวิธีสถิติ
ผู้จัดการข้อมูล หทัยชนก 02-143-8119
เราทำสถิติกันอย่างไร  
ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ และการใช้โยชน์ข้อมูลสถิติ   
การบริหารงานสถิติของประเทศไทย  
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนาม  
การนำเสนอผลการสำมะโน/สำรวจ