themes
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ผังสถิติประเทศไทย 16 สาขา

สถิติสาขา

หน่วยงานโดยตรง

หน่วยงานเสริม

ก. ด้านประชากร และสังคม

1.   ประชากร ครัวเรือน เคหะ การเมือง การปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

 

2.   การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.   สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

 

4.   แรงงาน

กระทรวงแรงงาน

 

5.   ความมั่นคง ปลอดภัย และยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

6.   สวัสดิการสังคม 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

 

     
ข. ด้านเศรษฐกิจ

       - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

 

7.   บัญชีประชาชาติ 

สศช.
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

8.   การเงินการคลัง

กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

       - เศรษฐกิจในภาพรวม

 

 

9.   การเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

10. อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง และพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน

11. การท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร

กระทรวงการท่องเที่ยว

กระทรวงพาณิชย์

12. การค้า พาณิชย์ และบริการ

กระทรวงพาณิชย์

 

13. การคมนาคม โลจิสติกส์ 

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์

14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักนายกรัฐมนตรี

15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กระทรวงวิทยาศาสตร์

 

     
ค.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม