:: สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นประชาชน                รายงานผล สรุปผล ผู้จัดการข้อมูล
 • ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก Tablet ให้เด็กประถม
 • (650 KB) icon (203 KB) icon  
 • การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
 • (2.96 MB) icon (592 KB) icon สุวรรณี 02 142 1279
 • ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (มกราคม 2556)
 • (2.03 MB) icon (229 KB) icon สุวรรณี 02 142 1279
 • ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • (790 KB ) icon (277 KB) icon จินตนา  02 142 1274
 • โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 • (2.53 MB ) icon (688 KB) icon ไพเราะ  02 142 1277
  ความคิดเห็นประชาชน                รายงานผล สรุปผล ผู้จัดการข้อมูล
 • ความต้องการของประชาชน ในปี 2556
 • (629 KB) icon (209 KB) icon สุจารีต 02 142 1271
  นพรัตน์ 02 142 1273
 • การบริหารงานของรัฐบาล ครบ 1 ปี พ.ศ. 2555
 • (593 KB) icon   สุจารีต 02 142 1271
  นพรัตน์ 02 142 1273
 • ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย    
 • (8.60 MB) icon (231 KB) icon สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤษภาคม 2555) | ตารางสถิติ icon
 • (3.72 MB) icon (3.72 MB) icon สุวรรณี 02 142 1279
  วาสนา 02 142 1280
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2555)
 • (3.72 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
  ความคิดเห็นประชาชน                รายงานผล สรุปผล  
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2554)
 • (6.56 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • การจัดระเบียบสังคม
 • (2.23 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • โครงการชุมชนพอเพียง
 • (679 KB) (137 KB) นพรัตน์  02 142 1273
 • ความก้าวหน้าของประเทศ
 • (6.17 MB) icon (3.88 MB) icon สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ในรอบ 6 เดือน
 • (310 KB) - ศุภชัย 02 142 1272
 • ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ
 • (4.54 MB) icon - จินตนา  02 142 1274
 • มาตรการห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม
 • (538 KB) - นพรัตน์  02 142 1273
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
 •  
  (2.55 MB) icon - จินตนา  02 142 1274
  ความคิดเห็นประชาชน                รายงานผล สรุปผล  
 • ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
 • (4.49 MB) icon   สุจารีต  02 142 1271
 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
 • (1.41 MB) icon - นพรัตน์  02 142 1273
 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 •  
  (1.43 MB) icon (217 KB) จินตนา  02 142 1274
 • โครงการชุมชนพอเพียง
 •  (520 KB) - นพรัตน์  02 142 1273
 • หลักประกันถ้วนหน้า  | ตารางสถิติ(excel)
 • (553 KB) - ศุภชัย 02 142 1272
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • (566 KB) - จินตนา  02 142 1274
 • การจัดระเบียบสังคม
 • (2.54 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  วาสนา 02 142 1280
 • สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน
 • (1.09 MB) icon - จินตนา  02 142 1274
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2553)
 • (2.71 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร  02 142 1280
 • การบริหารงานของรัฐบาลเมื่อบริหารงานครบ 1 ปี (มกราคม 2553)
 • (1.22 MB) icon (231 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ขุติมา   02 142 1280
 • ความต้องการจากรัฐบาล ปี 2553
 • (1.22 MB) icon
  -
  จินตนา  02 142 1274
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • โครงการเช็คช่วยชาติ
 • (786 KB) - จินตนา  02 142 1274
 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
 • (778 KB) - ไพเราะ 02 142 1277
 • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 • (0.97 MB) icon (451 KB) -
 • การบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 3 เดือน
 • (1.76 MB) icon (320 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  วาสนา 02 142 1280
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2552)
 • (3.52 MB) icon (735 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
 • (1.38 MB)
  -
  จินตนา  02 142 1274
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 • (1.16 MB) icon (339 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  วาสนา 02 142 1280
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ตุลาคม 2551)
 • (2.44 MB) icon - สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน
 • (1.09 MB) icon (635 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  แบบสอบถาม
 • (411 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตุลาคม 2550)
 • (1.19 MB) icon (443 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 • (2.37 MB) icon - จินตนา  02 142 1274
 • การอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • (1.09 MB) icon - -
 • การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ)
 • (260 KB) - นพรัตน์  02 142 1273
 • การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
 • (1.27 MB) icon (187 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ
 • (1.29 MB) icon - จินตนา  02 142 1274
 • การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  |  แผนภูมิการแสดงข้อคิดเห็น
 • (216 KB) - นพรัตน์  02 142 1273
 • การบริหารของรัฐบาล
 • (342 KB) (310 KB) -
 • ความต้องการจากรัฐบาล
 • (721 KB) (136 KB) -
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
 • เดือน ม.ค (877 KB)
  เดือน ก.ย. (1.21 MB) icon
  เดือน ม.ค (238 KB)
  เดือน ก.ย. (210 KB)
  สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
 • (951 KB) - สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • กับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค)
 • (665 KB) - -
 • ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล  |  ตารางสถิติ
 • (246 KB) (108 KB) -
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • การบริหารงานของรัฐบาล (เมื่อการบริหารงานครบ 6 เดือน)
 • (278 KB) (199 KB) กุลนารี  02 142 1250
 • การทุจริตคอรัปชัน
 • (1.27 MB) icon (201 KB) นพรัตน์  02 142 1273
 • การแก้ไขปัญหาความยากจน
 • (457 KB) (406 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • (216 KB) (77.5 KB) จินตนา  02 142 1274
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  | ตารางสถิติ
 • (170 KB) (132 KB) จินตนา  02 142 1274
 • การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Auction)
 • (226 KB) (165 KB) จินตนา  02 142 1274
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง | ตารางสถิติ
 • (314 KB) (203 KB) -
 • โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
 • (928 KB) (273 KB) นพรัตน์  02 142 1273
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
 • เดือน มี.ค (1.10 MB) icon
  เดือน เม.ย.- มิถุนายน (1.23 MB) icon
  เดือน มี.ค (201 KB)
  เดือน เม.ย.- มิถุนายน (185 KB)
  สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • มาตรการประหยัดพลังงาน (กรกฎาคม)
 • (269 KB) (167 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • การปราบปรามผู้มีอิทธิพล | ตารางสถิติ
 • (385 KB) (319 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล
 • (314 KB) (90.2 KB) จินตนา  02 142 1274
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • การเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิคในปีค.ศ.2016   | ตารางสถิติ
 • (146 KB) (78.0 KB) จินตนา  02 142 1274
 • การบริจาคอวัยวะ
 • (239 KB) (158 KB) จินตนา  02 142 1274
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • (511 KB) - จินตนา  02 142 1274
 • การทุจริตคอรัปชั่น  | ตารางสถิติ
 • (229 KB) (342 KB) นพรัตน์  02 142 1273
 • การจัดงานนิทรรศการ 'เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
 • - (146 KB) -
 • ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน/นักศึกษา ในเขต กทม.
 • (229 KB) (130 KB) -
 • หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • (314 KB) (203 KB) จินตนา  02 142 1274
 • การแพร่ระบาดของยาเสพติด
 • (928 KB) (273 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  รัชนีพร 02 142 1280
 • ความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐโดยผ่านทางศูนย์บริการโทรศัพท์
 • (306 KB) -
  -
 • การบริหารงานของรัฐบาล
 • (519 KB) (183 KB) กุลนารี  02 142 1250
 • การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • (324 KB) (280 KB) จินตนา  02 142 1274
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • การซื้อคอมพิวเตอร์ จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที เพื่อคนไทย
 • (154 KB) (246 KB) จินตนา  02 142 1274
 • ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล
 • (268 KB) (102 KB) จินตนา  02 142 1274
 • การประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • (460 KB) (810 KB) -
 • การบริหารงานของรัฐบาล   |  ตารางสถิติ
 • (189 KB) (114 KB) กุลนารี  02 142 1250
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
 • (408 KB) (3.36 MB) icon นพรัตน์  02 142 1273
 • เกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • (436 KB) (690 KB) -
 • ผู้มีอิทธิพล
 • (170 KB) (526 KB) จินตนา  02 142 1274
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • (401 KB) (88.0 KB) จินตนา  02 142 1274
 • รถตู้โดยสาร
 • (737 KB) (237 KB) -
 • ทุจริตคอรัปชั่น
 • (248 KB) (143 KB) จินตนา  02 142 1274
 • การบริการภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • (302 KB) (216 KB) -
 • การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • (3.12 MB) icon (121 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • มาตรการการตรึงราคา/กำหนดระดับราคาน้ำมัน   |  ตารางสถิติ
 • (460 KB) (234 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • การใช้อินเตอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์ ของบุตรหลาน/สมาชิกในครอบครัว
 • (324 KB) (741 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
  ความคิดเห็นประชาชน
  รายงานผล สรุปผล  
 • การปรับเวลาของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (ของผู้ประกอบการ)
 • - (289 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280
 • เขื่อนปากมูลในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • - (59.2 KB) สุวรรณี 02 142 1279
  ชุติมา 02 142 1280