:: ข้อมูลสถิติ     โครงการของ สสช จัดทำตามระยะเวลา เช่น 5 ปี 10 ปี ไตรมาส ดูรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลที่