google www.nso.go.th
บริการข้อมูลสถิติ >> โครงการสำรวจ >> สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2550 >> นิยาม "ผู้มีงานทำ"
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2550 >> นิยาม "ผู้มีงานทำ"
นิยาม "ผู้มีงานทำ"
ขยายความคำนิยาม “ผู้มีงานทำ” ของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

1. ปกติคนจะทำงานโดยเฉลี่ยวันละ 7 ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเฉลี่ยแล้วคนเราจะทำงานได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 35 ถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการทำงาน 8.30 น. เลิกงาน 16.30 น. โดยเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีงานทำ แต่จำนวนชั่วโมงการทำงานต่ำๆ กว่านี้ จะเป็นพวกที่เรียกว่า การทำงานต่ำกว่าระดับ หรือ Underemployment ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปศึกษาและวิเคราะห์ ในการวางแผนด้านนโยบายแรงงานต่อไป
อย่างไรก็ดี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็ได้นำเสนอข้อมูลผู้ทำงานจำแนกตามกลุ่มชั่วโมงทำงานไว้ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปแยกแยะตามความต้องการของผู้วิเคราะห์ในเชิงลึกไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดของรายงานผลการสำรวจใน ตารางที่ 6 จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์

2. คำนิยาม* ของผู้มีงานทำ ที่ใช้เก็บรวบรวมการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นดังนี้

ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

   1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ
   2) ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน
   3) ไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผู้ปกติมีงานประจำ) แต่
       3.1) ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน
       3.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ

หมายเหตุ : คำนิยาม* ที่ใช้นี้เป็นการได้กำหนดภายใต้มาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติแรงงาน ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ที่ได้มีการกำหนดให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลสถิติแรงงานร่วมกันได้ในระดับนานาประเทศ ซึ่งประเทศไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลสถิติหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติแรงงานที่เป็นมาตรฐานของนานาประเทศด้วยเช่นกัน