จังหวัดปราจีนบุรี  (25)
คำขวัญ  " ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน  ไผ่ตงหวานคู่เมือง  ผลไม้ลือเลื่อง  เขตเมืองทวาราวดี "
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน  ไปทางทิศตะวันออก   ถึงที่ตั้งจังหวัด  135 กิโลเมตร
จำนวนเนื้อที่                     4,762.36 ตร.กม.   ความหนาแน่นของประชากร             93.64 คน ต่อ ตร.กม. จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่มี                     37,306 เลขหมาย
จำนวนโรงเรียน                 315 โรง   ผลิตภัณฑ์จังหวัด  (มูลค่า : ล้านบาท)         59,829     จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า              28,397 เลขหมาย
จำนวนครู                                    4,784 คน   สาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด  (มูลค่า : ล้านบาท)          
จำนวนนักเรียน                 118,080 คน             1.     เกษตรกรรม             31,232     ทรัพยากร   หินปูน, ดินขาว, บอลเคลย์, ป่าบก
จำนวนวัด                                   355 วัด             2.     การค้าส่งและค้าปลีก           12,185              
จำนวนผู้แทนราษฎร                                  3 คน             3.     การขนส่งและคมนาคม             4,201     พืชที่สำคัญ   ข้าวนาปี, มันสำปะหลัง, ข้าวนาปรัง
จำนวนโรงพยาบาล                                  9 แห่ง   รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี           142,072 บาท            
จำนวนคลีนิค                          99 แห่ง   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน           15,032 บาท   อาชีพที่สำคัญ ทำนา , ปลูกพืชไร่ , เลี้ยงสัตว์
จำนวนสถานีอนามัย                 93 แห่ง   ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน           13,118 บาท       ทำสวนผลไม้ , หัตถกรรม , จักรสาน
จำนวนธนาคารพาณิชย์                       23 แห่ง   จำนวนโรงแรม/ห้องพัก      21 /864 แห่ง/ห้อง            
ข้อมูลแสดงลักษณะโครงสร้างที่สำคัญของจังหวัดเป็นรายอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี
            ระยะทาง   จำนวน เนื้อที่ จำนวนครัวเรือน ข้อมูลอุตสาหกรรม
      จำนวน จากที่ตั้ง จำนวนประชากร ครัวเรือน ทำการเกษตร ที่มีโทรศัพท์ ที่มี   วันที่ 31  ธ.ค. 47
ลำดับ อำเภอ       จังหวัดถึง       ประกอบ เนื้อที่ ร้อยละของ บ้าน น้ำ     ทุน
ที่     ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล ที่ตั้งอำเภอ รวม ชาย หญิง อาชีพการ เนื้อที่ เนื้อที่ของ (โทรศัพท์ ประปา โรงงาน แรงงาน (ล้าน
            (กม.)       เกษตร (ไร่) จังหวัด พื้นฐาน) ใช้     บาท)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1   เมืองปราจีนบุรี           13         137             3                 1   106,264     54,099     52,165           8,031   121,960            4.10           5,253         10,532         106            7,072            4,049
2   กบินทร์บุรี           14         193             3               60   133,269     65,894     67,375         14,752   431,821          14.51           2,520         11,674         270          25,151          14,113
3   นาดี               6           63             1               78     47,813     23,871     23,942           4,515   155,861            5.24             525           5,802           62              869              429
4   บ้านสร้าง             9           86             1               20     30,792     15,267     15,525           3,671   127,694            4.29             620           1,728           22            1,950            4,400
5   ประจันตคาม             9         105             1               30     52,329     25,597     26,732           5,056   107,989            3.63           1,289           6,321           45              836              416
6   ศรีมหาโพธิ์           10           89             2               21     57,407     28,149     29,258           5,740   144,294            4.85           2,088           5,044         187          20,111          55,868
7   ศรีมโหสถ             4           24             1               20     18,070       8,781       9,289           1,635     66,408            2.23           1,050           1,286           29            2,236            1,919
    รวมทั้งจังหวัด           65         697           12  -   445,944   221,658   224,286         43,400       1,156,027          38.84         13,345         42,387         721          58,225          81,195
รายละเอียดของเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
  1.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี     เนื้อที่ 8.34   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.18   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  2.เทศบาลตำบลกบินทร์   เนื้อที่ 4.48   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.09   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  3.เทศบาลตำบลเมืองเก่า   เนื้อที่ 10.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.21   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  4.เทศบาลตำบลสระบัว   เนื้อที่ 4.25   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.09   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  5.เทศบาลตำบลนาดี   เนื้อที่ 13.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.27   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  6.เทศบาลตำบลบ้านสร้าง   เนื้อที่ 16.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.34   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  7.เทศบาลตำบลประจันตคาม   เนื้อที่ 2.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.04   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  8.เทศบาลตำบลโคกมะกอก   เนื้อที่ 15.50   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.33   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  9.เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ   เนื้อที่ 2.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.04   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  10.เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์   เนื้อที่ 6.20   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.13   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  11.เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์   เนื้อที่ 13.00   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.27   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด  
  12.เทศบาลตำบลโคกปีบ   เนื้อที่ 5.35   ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 0.11   ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด