จังหวัดที่มีการจดทะเบียนหย่าน้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สตูล136
2นราธิวาส138
3ปัตตานี160
4สมุทรสงคราม202
5ระนอง222
6พังงา227
7มุกดาหาร227
8แม่ฮ่องสอน233
9ยะลา246
10อำนาจเจริญ251
 ทั่วราชอาณาจักร101,958
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ปัตตานี176
2นราธิวาส183
3สตูล190
4แม่ฮ่องสอน195
5สมุทรสาคร208
6ยะลา232
7ระนอง234
8ตราด260
9พังงา265
10อำนาจเจริญ289
 ทั่วราชอาณาจักร105,846
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ปัตตานี176
2สตูล191
3นราธิวาส208
4ระนอง217
5ยะลา231
6แม่ฮ่องสอน232
7สมุทรสงคราม247
8ตราด286
9พังงา292
10อ่างทอง303
 ทั่วราชอาณาจักร114,013
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ