จังหวัดที่มีการจดทะเบียนหย่ามากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร29,952
2นครราชสีมา3,319
3เชียงใหม่3,194
4ขอนแก่น2,811
5ชลบุรี2,810
6สมุทรปราการ2,624
7อุดรธานี2,549
8นนทบุรี2,322
9เชียงราย2,267
10บุรีรัมย์2,032
 ทั่วราชอาณาจักร101,958
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร30,316
2นครราชสีมา3,660
3ชลบุรี3,392
4เชียงใหม่2,999
5สมุทรสงคราม2,624
6นนทบุรี2,205
7เชียงราย2,093
8ขอนแก่น2,074
9ปทุมธานี2,018
10อุบลราชธานี1,989
 ทั่วราชอาณาจักร105,846
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร31,250
2นครราชสีมา3,936
3ชลบุรี3,533
4เชียงใหม่3,286
5สมุทรปราการ3,102
6ขอนแก่น2,559
7อุดรธานี2,538
8ร้อยเอ็ด2,371
9นนทบุรี2,263
10เชียงราย1,993
 ทั่วราชอาณาจักร114,013
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ