จังหวัดที่มีการจดทะเบียนสมรสมากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร43,183
2นครราชสีมา13,814
3อุดรธานี10,663
4บุรีรัมย์9,999
5ชลบุรี9,909
6ขอนแก่น9,865
7อุบลราชธานี9,070
8สมุทรปราการ8,460
9เชียงใหม่8,353
10สุรินทร์7,940
 ทั่วราชอาณาจักร365,721
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร45,420
2นครราชสีมา11,787
3ชลบุรี10,919
4อุบลราชธานี9,270
5สมุทรสงคราม8,460
6ขอนแก่น8,332
7บุรีรัมย์7,749
8สุรินทร์7,743
9เชียงใหม่7,736
10อุดรธานี7,254
 ทั่วราชอาณาจักร345,234
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร48,099
2นครราชสีมา12,231
3ชลบุรี12,069
4อุดรธานี10,412
5สมุทรปราการ9,468
6อุบลราชธานี9,058
7ขอนแก่น8,727
8เชียงใหม่8,451
9ร้อยเอ็ด8,331
10สงขลา7,477
 ทั่วราชอาณาจักร358,505
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ