จังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร น้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1แพร่-0.18
2ลำพูน-0.10
3ลำปาง-0.06
4พะเยา-0.04
5ชัยนาท0.02
6อุตรดิตถ์0.04
7พิจิตร0.13
8อ่างทอง0.18
9เชียงราย0.21
10สุโขทัย0.21
 ทั่วราชอาณาจักร0.74
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1แพร่-0.21
2ลำพูน-0.14
3ลำปาง-0.12
4ชัยนาท-0.10
5พะเยา-0.07
6พิจิตร0.09
7สุโขทัย0.14
8อุตรดิตถ์0.14
9อ่างทอง0.14
10เชียงราย0.17
 ทั่วราชอาณาจักร0.66
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1แพร่-0.24
2ลำปาง-0.15
3ลำพูน-0.09
4พะเยา-0.08
5ชัยนาท-0.06
6สิงห์บุรี0.03
7อุตรดิตถ์0.07
8พิจิตร0.09
9สุโขทัย0.10
10อ่างทอง0.14
 ทั่วราชอาณาจักร0.65
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ