จังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรมากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสาคร1.84
2ยะลา1.77
3ภูเก็ต1.74
4ชลบุรี1.73
5กรุงเทพมหานคร1.62
6ปัตตานี1.36
7นราธิวาส1.35
8กระบี่1.34
9สตูล1.31
10ตาก1.28
 ทั่วราชอาณาจักร0.74
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ภูเก็ต1.84
2สมุทรสาคร1.72
3ยะลา1.71
4ชลบุรี1.69
5กรุงเทพมหานคร1.45
6ตาก1.39
7กระบี่1.34
8ปัตตานี1.30
9นราธิวาส1.25
10สตูล1.21
 ทั่วราชอาณาจักร0.66
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสาคร2.06
2ภูเก็ต1.78
3ชลบุรี1.72
4ยะลา1.53
5กรุงเทพมหานคร1.41
6กระบี่1.30
7นราธิวาส1.29
8ปทุมธานี1.23
9สตูล1.17
10สมุทรปราการ1.16
 ทั่วราชอาณาจักร0.65
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ