จังหวัดที่มีจำนวนการเกิดของประชากรมากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร116,896
2นครราชสีมา29,518
3ชลบุรี25,738
4อุบลราชธานี22,931
5สงขลา21,561
6ขอนแก่น20,628
7เชียงใหม่20,097
8นครศรีธรรมราช18,691
9บุรีรัมย์18,296
10อุดรธานี18,079
 ทั่วราชอาณาจักร822,575
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร111,868
2นครราชสีมา28,616
3ชลบุรี26,667
4อุบลราชธานี22,093
5สงขลา21,465
6ขอนแก่น19,932
7เชียงใหม่19,754
8นครศรีธรรมราช18,219
9บุรีรัมย์17,839
10อุดรธานี17,524
 ทั่วราชอาณาจักร809,774
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร109,924
2ชลบุรี27,753
3นครราชสีมา27,304
4สงขลา21,274
5อุบลราชธานี21,061
6เชียงใหม่20,150
7ขอนแก่น19,333
8สมุทรปราการ18,567
9นครศรีธรรมราช18,277
10อุดรธานี17,048
 ทั่วราชอาณาจักร802,924
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ