:: > ภูมิสารสนเทศสถิติ  
ผู้จัดการข้อมูล สำรวม 02-141-7429