:: ภูมิสารสนเทศสถิติ  
ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ SVG Viewer เพื่อติดตั้งที่เครื่องก่อน

ขั้นตอน
: 1. ดาวน์โหลด SVG Viewer
              2. Double-click the downloaded installer.
              3. Follow the on-screen instructions.
              4. If you are not using Internet Exporer for Windows, then you will need to restart your browser before viewing SVG.
ประชากรจากการทะบียน จำแนกเป็นรายจังหวัดและเพศ พ.ศ.2550
จำนวนประชากร และบ้านจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายจังหวัดและเขตการปกครอง พ.ศ.2550
ประมาณการประชากร (1 ก.ค.) จำแนกเป็นรายจังหวัดและเพศ พ.ศ.2551-2552
จำนวน และอัตราการเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2548-2549
จำนวน และอัตราการตาย ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2548-2549
เนื้อที่ และเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2550
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายจังหวัด พ.ศ.2550 (ไตรมาสที่ 3)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ.2548-2551
จำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในศาสนาพุทธ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2549-2550
จำนวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2550
จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตนแต่ละกรณี จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2549
ผลิตภัณฑ์ภาค และจังหวัดตามราคาประจำปี พ.ศ.2547-2549
ผลิตภัณฑ์ภาค และจังหวัดตามราคาปี 2531 พ.ศ.2547-2549
เนื้อที่ป่าไม้ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2543 และ 2547
สถิติการปลูกข้าว จำแนกเป็นรายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2548/49-2549/50
จำนวนสัตว์ที่ฆ่าเป็นอาหาร จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2548-2550
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
      (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535) จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2549-2550
จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา จำแนกเป็นรายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551
จำนวนรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2550
จำนวนรถที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2549-2550
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ.2547-2550