จัดทำโดย งานสารสนเทศสถิติเชิงภูมิศาสตร์ กลุ่มบริหารและพัฒนาแผนที่สถิติ สำนักนโยบายและวิชาการสถิต

หน้าหลัก
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สถิติแรงงาน
สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
สถิติสวัสดิการสังคม
สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง
สถิติอุตสาหกรรม
สถิติการค้าส่ง ค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศ
สถิติการขนส่ง