การสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 2 ปี

ขนาดรูปเล่ม : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ :ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • อนามัยและสวัสดิการของประชากร

              - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

              - สถานการณ์สุขภาพของประชากร การเจ็บป่วย

              - การรับบริการสาธารณสุข

  • พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร

             - การบริโภคอาหารมื้อหลัก

              - การบริโภคอาหารว่าง

              - วิธีปรุงอาหารที่รับประทานเป็นประจำ

              - ความถี่การบริโภคอาหารแต่ละกลุ่มอาหาร

  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
S2-021-F-52-00-000-000-B

S2-021-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-
CD-Rom

Pocket book

143

26

250

แจกฟรี

16

-