รายงานการสำรวจสื่อมวลชน(โทรทัศน์) พ.ศ. 2546


รายงานการสำรวจสื่อมวลชน(โทรทัศน์) พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาค ประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการชมโทรทัศน์
    - การกระจายของประชากร และอัตราการชมโทรทัศน์
    - เพศ กลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพ
    - ประเภทรายการที่ชม และจำนวนครัวเรือนที่ชมโทรทัศน์
    - ความคิดเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์